*h1ai‑, idg., V.: Vw.: s. *i- (4)

*h1en-, idg., N.: Vw.: s. *ien-

*h1er-, idg., Sb.: Vw.: s. *ier-

*h1ed‑, idg., V.: Vw.: s. *ed

*h1eghi‑, *h1oghi‑, *h1ghi‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ehi-

*h1ghi‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ehi-

*h1eh1tr-?, idg., Adj.: Vw.: s. *tro‑?

*h1ei-, idg., V.: Vw.: s. *ei- (1)

*h1e‑, idg., Adj.: Vw.: s. *s

*h1os, idg., M.: Vw.: s. *eos

*h1es-, idg., V.: Vw.: s. *es

*h1es‑, idg., V.: Vw.: s. *eus

*h1to‑, idg., Num. Kard.: Vw.: s. *tm

*h1leudh‑, idg., V.: Vw.: s. *leudh- (1)

*h1leudhero‑, idg., Adj.: Vw.: s. *leudhero‑

*h1lghr‑, idg., Adj.: Vw.: s. *lghro-

*h1lgh‑, idg., Adj.: Vw.: s. *lghro-

*h1ne-, idg., V.: Vw.: s. *ene

*h1nr‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ner- (1)

*h1n‑, idg., Num. Kard.: Vw.: s. *eneen

*h1oghi‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ehi-

*h1rudhr‑, idg., Adj.: Vw.: s. *rudhr‑

*h2a‑, idg., V.: Vw.: s. *a

*h2aes, idg., Sb.: Vw.: s. *aos

*h2a‑, idg., Adj., Sb.: Vw.: s. *a- (2)

*h2ak‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ak

*h2anh‑, idg., Adj., V.: Vw.: s. *anh

*h2ant‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ants

*h2nta-, idg., Adv.: Vw.: s. *anta

*h2nti-, idg., Adv.: Vw.: s. *anti

*h2nto-, idg., Adj.: Vw.: s. *antos

*h2arh3-, idg., V.: Vw.: s. *ar

*h2aug‑, idg., V.: Vw.: s. *aeg

*h2as‑, idg., V.: Vw.: s. *aes

*h2‑, idg., Adv.: Vw.: s. *e‑

*h2eb‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ab

*h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, idg., V.: Vw.: s. *a

*h2eros, idg., Sb.: Vw.: s. *aros

*h2egh-, idg., V.: Vw.: s. *agh

*h2ei-, idg., V.: Vw.: s. *ai- (3)

*h2eid-, idg., V.: Vw.: s. *oid

*h2u‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ai

*h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, idg., Adj., Sb.: Vw.: s. *a- (2)

*h2eoneh2, idg., Sb.: Vw.: s. *aon

*h2ek‑, *h2ak‑, *h2k‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ak

*h2k‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ak

*h2ekeh2‑, *h2ak‑, *h2k‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ak

*h2el‑, idg., V.: Vw.: s. *al- (2)

*h2el, idg., V.: Vw.: s. *el- (8)

*h2elbh-?, idg., Adj.: Vw.: s. *albhos

*h2epo, *h2epu, idg., Prp., Adv.: Vw.: s. *apo

*h2epu, idg., Prp., Adv.: Vw.: s. *apo

*h2mbhi, idg., Prp., Prf.: Vw.: s. *ebhi?

*h2emh‑, idg., Adj., V.: Vw.: s. *anh

*h2ndhes-, idg., Sb.: Vw.: s. *ndhes‑?

*h2enh1-, idg., V.: Vw.: s. *an

*h2enh‑, *h2anh‑, idg., Adj., V.: Vw.: s. *anh

*h2enk-, idg., V.: Vw.: s. *ank- (2)

*h2enkn-, *h2onkn-, idg., Sb.: Vw.: s. *ankn‑

*h2ent‑, *h2ant‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ants

*h2h1to‑, idg., M.: Vw.: s. *ntos

*h2elos, idg., Adj.: Vw.: s. *alos

*h2ep‑, idg., Sb.: Vw.: s. *p- (2)

*h2er‑, idg., V.: Vw.: s. *ar- (1)

*h2es‑, idg., V.: Vw.: s. *s

*h2eg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, idg., V.: Vw.: s. *aeg

*h2es‑ (1), idg., Sb.: Vw.: s. *us- (2)

*h2es‑ (2), *h2as‑, idg., V.: Vw.: s. *aes

*h2sos‑?, idg., F.: Vw.: s. *uss‑?

*h2u‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ai

*h2lek‑, idg., V.: Vw.: s. *alek

*h2mbhi‑, idg., Prp.: Vw.: s. *ambhi

*h2bh‑, idg., Prp.: Vw.: s. *ambhi

*h2h1os‑, idg., Sb.: Vw.: s. *nas‑

*h2o‑, idg., V.: Vw.: s. *a

*h2oid‑, *h2eid-, idg., V.: Vw.: s. *oid

*h2u‑, *h2u‑, *h2u‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ai

*h2o‑, idg., Adj., Sb.: Vw.: s. *a- (2)

*h2onkn-, idg., Sb.: Vw.: s. *ankn‑

*h2orbho‑, idg., Adj., Sb.: Vw.: s. *orbho

*h2sdo‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ozdos

*h2is, idg., F.: Vw.: s. *ois

*h2zdo‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ozdos

*h2ro‑, idg., Adj.: Vw.: s. *are

*h2sos-?, idg., M.: Vw.: s. *sos‑?

*h2tos-?, idg., M.: Vw.: s. *tos‑?

*h2rHm‑, idg., Sb.: Vw.: s. *armo‑

*h2str‑, idg., Sb.: Vw.: s. *str- (2)

*h2ug‑, idg., V.: Vw.: s. *aeg

*h2uksn, idg., M.: Vw.: s. *uksen‑

*h2eh1‑, idg., V.: Vw.: s. *- (3)

*h2h1neh2‑, idg., F.: Vw.: s. *n

*h3ai‑, idg., V.: Vw.: s. *i- (4)

*h3en-, idg., N.: Vw.: s. *ien-

*h3er-, idg., Sb.: Vw.: s. *ier-

*h3eteh2, idg., Num. Kard.: Vw.: s. *otu

*h3ek‑, idg., V.: Vw.: s. *ok‑

*h3ek‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ok‑

*h3es‑, idg., Sb.: Vw.: s. *s

*h3meh‑, idg., V.: Vw.: s. *meih-

*h3ned‑, idg., V.: Vw.: s. *neid- (1)

*h3gh‑, idg., Sb.: Vw.: s. *onogh

*Heh1, idg., V.: Vw.: s. *‑

*Heh1ro‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ro‑

*Hoh1ro‑, idg., Sb.: Vw.: s. *ro‑