yrias 1, as., Sb.: nhd. heidnischer Brauch; ne. pagan (Adj.) custom; ÜG.: lat. paganus cursus GlI; Hw.: s. ir*; vgl. ahd. *yrias?; Q.: GlI (Anfang 9. Jh.); E.: ?; B.: GlI yrias Wa 66, 27 = SAGA 247, 27; Kont.: GlI De pagano cursu quem yrias nominant scissis pannis uel calciamentis