qu..., as.: Vw.: s. kw..., ku...
*quād?, as., Adj.: Vw.: s. *kwād?
quaddun*, quad-d-un*, as., sw. V. (1a) (3. Pers. Pl. Prät. Akk. Ind.): Hw.: s. kwėddian*
quāgul, quāg-ul, as., Sb.: Vw.: s. kwāgul*
quala*, qual-a*, as., st. F. (ō): Vw.: s. kwāla*
quāla*, quāl-a*, as., st. F. (ō): Vw.: s. kwāla*
qualm, qual-m, as., st. N. (a): Vw.: s. kwalm*
quam, qua-m, as., st. V. (4) (3. Pers. Sg. Prät. Akt. Ind.): Hw.: s. kwam*, kuman
quân, as., st. F. (i): Vw.: s. kwān*
quappia*, quap-p-ia*, as., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwappia*
quattula, quat-t-ul-a, as., sw.? F. (n): Vw.: s. kwattula*
queddian*, qued-d-ian*, as., sw. V. (1a): Vw.: s. kwėddian*
*quederna?, as.?, st. F. (ō): Vw.: s. *kwederna?
quek*, que-k*, as., Adj.: Vw.: s. kwek*
quekbôm, que-k-bôm, as., st. M. (a): Vw.: s. kwekbôm*
quekbrādo, que-k-brā-d-o, as., sw. M. (n): Vw.: s. kwekbrādo*
quėkilīk*, quė-k-i-līk*, as., Adj.: Vw.: s. kwėkilīk*
quelan, quel-an, as., st. V. (4): Vw.: s. kwelan*
quella*, quel-l-a*, as., sw. F. (n)?: Vw.: s. kwella*
quellan, quel-l-an, as., st. V. (3a): Vw.: s. kwellan*
quellian*, quel-l-ian*, as., sw. V. (1b): Vw.: s. kwėllian*
quėlmian*, quėl-m-ian*, as., sw. V. (1a?): Vw.: s. kwėlmian*
quelmiunga*, quel-m-i-unga*, as., st. F. (ō): Vw.: s. kwėlmiunga*
quena*, as., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwena*
quenela, as., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwenela*
quern*, quer-n*, as., st. F. (u): Vw.: s. kwern*
querthar*, quer-th-a-r*, as., st. M. (a): Vw.: s. kwerthar*
quest*, as., st. M. (a): Vw.: s. kwest*
quethan*, queth-an*, as., st. V. (5): Vw.: s. kwethan*
quidi*, as., st. M. (i): Vw.: s. kwidi*
quik, qui-k, as., Adj.: Vw.: s. kwik*
quikhêd*, qui-k-hêd*, as., st. F. (u): Vw.: s. kwikhêd*
quikōn, qui-k-ōn, as., sw. V. (2): Vw.: s. kwikōn*
*quitina?, as., st. F. (ō)?: Vw.: s. *kwitina?
quithian*, quith-ian*, as., sw. V. (1a): Vw.: s. kwithian*