nā, nō, n-ā, n-ō, ae., Adv., Konj.: nhd. nie, nicht, nein, keineswegs; ÜG.: lat. nec Gl, (nihil), non Gl; Vw.: s. lȳt-es-, þéa-h-; Hw.: s. ā (2); vgl. an. nē, afries. nâ (1), as. neo, nio, ahd. nio; E.: germ. *ne, Negationspartikal, Adv., nicht; germ. *ni, Konj., dass nicht, nicht; idg. *nē̆ (1), Konj., Negationspartikel, nicht, Pokorny 757; L.: Hh 229, Hall/Meritt 244a, Lehnert 158b, Obst/Schleburg 318a
nabban, nihabban, n-ab-b-an, ni-hab-b-an*, ae., sw. V.: nhd. nicht haben; E.: s. ne (1), hab-b-an; L.: Hh 229
naca, nac-a, ae., sw. M. (n): nhd. Nachen, Kahn, Boot, Schiff; E.: germ. *nakwō-, *nakwōn, *nakwa-, *nakwan, Sb., Nachen, Kahn, Boot; s. idg. *nogᵘ̯o-?, Sb., Baum, Pokorny 770; L.: Hh 229, Hall/Meritt 244b, Lehnert 154a
nacian, nac-ian, ae., sw. V.: nhd. entblößen; ÜG.: lat. nudare Gl; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nac-od, *nac-od-ian; E.: s. nac-od; L.: Hh 229
nacod, nacud, nac-od, nac-ud, ae., Adj.: nhd. nackt, bloß, leer; ÜG.: lat. nudus Gl; Vw.: s. li-m-; Hw.: vgl. got. naqaþs, an. nakinn, afries. naked, ahd. nakkot*; E.: germ. *nakwada-, *nakwadaz, *nakana-, *nakanaz, Adj., nackt, unbekleidet; idg. *nogᵘ̯-, *nogᵘ̯dʰo-, Adj., nackt, Pokorny 769; L.: Hh 229, Hall/Meritt 244b, Lehnert 154a
*nacodian, *nac-od-ian, ae., sw. V. (2): nhd. entblößen; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nac-ian; E.: germ. *nakwadōn, *nakanōn, sw. V., entblößen; s. idg. *nogᵘ̯-, *nogᵘ̯odʰo-, *nogᵘ̯odo-, *nogᵘ̯dʰo-, *nogᵘ̯do-, *nogᵘ̯no-, Adj., nackt, Pokorny 769; L.: Hh 229
nacud, nac-ud, ae., Adj.: Vw.: s. nac-od
nǣcan, nǣc-an, ae., sw. V.: nhd. töten; E.: unbekannter Herkunft; L.: Hh 229
næced, nėced, næc-ed, nėc-ed, ae., Adj.: nhd. nackt; ÜG.: lat. (exserere) Gl; Vw.: s. be-; Hw.: s. nac-od; E.: s. nac-od; L.: Hh 229
næcedu, næc-ed-u, ae., F.: nhd. Nacktheit, Blöße; Hw.: s. nac-od; E.: s. nac-od; L.: Hh 229
nǣdl, nǣþl, nētl, nēþl, nǣ-dl, nǣ-þl, nē-tl, nē-þl, ae., st. F. (ō): nhd. Nadel; ÜG.: lat. acus Gl; Hw.: vgl. got. nēþla*, an. nāl, afries. nēdle, as. nāthla, ahd. nādala; E.: germ. *nēþlō, F., Nadel; s. idg. *snē-, *snēi-, V., Sb., drehen, weben, spinnen, nähen, Faden, Pokorny 973; L.: Hh 229, Hall/Meritt 244b, Lehnert 154b
nǣdre, nēdre, nǣdr-e, nēdr-e, ae., sw. F. (n): nhd. Natter, Schlange; ÜG.: lat. anguiculus Gl, aspis Gl, serpens Gl; E.: s. germ. *nādra-, *nādraz, M., Natter, Schlange; idg. *nētr, *nətr-, Sb., Natter, Schlange, Pokorny 767; L.: Hh 230, Hall/Meritt 245a, Lehnert 154b
næfebor, næf-e-bor, ae., Sb.: nhd. Nabenbohrer; E.: germ. *nabō, st. F. (ō), Nabe; vgl. idg. *enebʰ- (1), *nō̆bʰ-, Sb., Nabel, Pokorny 315; s. ae. bor (1); L.: Hh 230
næfig, nihæfig, n-æf-ig, ni-hæf-ig*, ae., Adj.: nhd. arm; ÜG.: lat. egenus Gl, mendicus Gl; E.: s. ni-, *hæf-ig; L.: Hh 230
nǣfre, niǣfre, n-ǣ-fr-e, ni-ǣ-fr-e*, ae., Adv.: nhd. nie; ÜG.: lat. (omnino) Gl, numquam Gl, umquam; E.: s. ni-, ǣ-fr-e; L.: Hh 230, Hall/Meritt 245a, Lehnert 154b
næft, nihæft, n-æf-t, ni-hæf-t*, ae., F.: nhd. Not, Armut; ÜG.: lat. minium Gl; E.: s. ni-, *hæf-t (6); L.: Hh 230
næftcierrend, niæftcierrend, n-æf-t-cie-r-r-en-d, ni-æf-t-cie-r-r-en-d*, ae., Adj.: nhd. nicht wiederkehrend; ÜG.: lat. irreversibilis; I.: Lüt. lat. irreversibilis; E.: s. ni-, ėf-t, *cie-r-r-en-d; L.: Hh 230
nǣgan, nēgan, nǣ-g-an, nē-g-an, ae., sw. V.: nhd. sich nähern, angreifen, anreden; Hw.: s. néa-h (1); E.: s. néa-h (1); L.: Hh 230
nægel, næg-el, ae., st. M. (a): Vw.: s. næg-l
nægl, nægel, næg-l, næg-el, ae., st. M. (a): nhd. Nagel, Pflock, Klaue; ÜG.: lat. paxillum Gl; Vw.: s. ang-, hand-, hear-p-e-, scōh-, wer-, -sper-u; Hw.: vgl. got. *nagls, an. nagl, afries. neil, as. nagal, ahd. nagal; E.: germ. *nagla-, *naglaz, st. M. (a), Nagel; s. germ. *nagli-, *nagliz, st. M. (i), Nagel; vgl. idg. *nogʰ-, *onogʰ-, Sb., Nagel, Kralle, Pokorny 780; L.: Hh 230, Hall/Meritt 245a, Lehnert 154b
næglan, næg-l-an, ae., sw. V. (1): nhd. nageln; E.: germ. *nagljan, sw. V., nageln; vgl. idg. *nogʰ-, *onogʰ-, Sb., Nagel, Kralle, Pokorny 780; L.: Lehnert 154b
nægled, næg-l-ed, ae., Adj.: nhd. genagelt; Vw.: s. -cnear-r; Hw.: s. næg-l; E.: s. germ. *nagljan, sw. V., nageln; vgl. idg. *nogʰ-, *onogʰ-, Sb., Nagel, Kralle, Pokorny 780; L.: Hh 230
nægledcnear, næg-l-ed-cnear, ae., st. M. (a): Vw.: s. næg-l-ed-cnear-r
nægledcnearr, næg-l-ed-cnear-r, næg-l-ed-cnear, ae., st. M. (a): nhd. Boot mit genagelten Planken; E.: s. næg-l-ed, cnear-r; L.: Hall/Meritt 245a, Lehnert 154b
næglsperu, næg-l-sper-u, ae., N.: nhd. „Nagelspeer“, Klaue, Kralle; ÜG.: lat. ungula Gl; E.: s. næg-l, sper-u
nǣgþer, niāhwæþer* (2), n-ǣg-þer, ni-ā-hwæ-þer* (2), ae., Pron., Adv.: nhd. keiner von beiden, weder; E.: s. ni-, ā- (1), ge-, hwæ-þer; L.: Hh 230
næht, ae., F. (kons.): Vw.: s. niht
nǣm, ae., st. F. (ō): nhd. Nehmung, Nehmen, Empfang; Hw.: s. *nǣm-an; vgl. afries. *nōme, ahd. nāma*; E.: germ. *nēmō, *nǣmō, st. F. (ō), Nehmen; s. idg. *nem- (1), V., zuteilen, rechnen, nehmen, anordnen, zählen, Pokorny 763; L.: Hh 230
*nǣman, *nǣm-an, ae., sw. V.: nhd. nehmen; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nim-an; L.: Hh 230
nǣmel, nǣm-el, ae., Adj.: nhd. empfänglich; Hw.: s. *nǣm-an; E.: s. nǣm; L.: Hh 230
nǣming, nǣm-ing, ae., st. F. (ō): nhd. Handel, Vertrag; E.: s. nǣm; L.: Hh 230
nǣnig, niǣnig, n-ǣ-n-ig, ni-ǣ-n-ig*, ae., Pron., Adj.: nhd. kein, keiner; ÜG.: lat. nemo Gl, nequis Gl, nihil Gl, nullus Gl, (quilibet), (quis) Gl, (quispiam); E.: s. ne, ǣ-n-ig; L.: Hh 230, Obst/Schleburg 318a
nǣnigman, n-ǣ-n-ig-man, ae., Pron.: nhd. keiner; ÜG.: lat. nemo Gl, nequis Gl, nullus Gl; E.: s. n-ǣ-n-ig, man-n
nǣniht, niǣniht, n-ǣ-n-ih-t, ni-ǣ-n-ih-t*, ae., N.: nhd. nichts; ÜG.: lat. nihil Gl, nullus Gl, (ullus); E.: s. ne, ǣ-n-ih-t; L.: Hh 230
nǣnsīd, nǣ-n-sī-d, ae., Sb.: Vw.: s. ne-w-e-séo-þ-a
nǣnsood, nǣ-n-soo-d, ae., Sb.: Vw.: s. ne-w-e-séo-þ-a
nǣp, ae., st. M. (a): nhd. Rübe; ÜG.: lat. napus Gl; I.: Lw. lat. nāpus; E.: s. lat. nāpus, M., Steckrübe; gr. νάπυ (nápu), N., Senf; weitere Herkunft unklar; L.: Hh 230
næpte, nepte, nefte, næpt-e, nept-e, neft-e, ae., sw. F. (n): nhd. Katzenminze; Hw.: vgl. ahd. nepita; E.: germ. *nepita, Sb., Katzenminze; s. lat. nepeta, F., Katzenminze; vielleicht etruskischer Herkunft; L.: Hh 230
nǣre, ni wǣre, n-ǣ-r-e, ni wǣ-r-e*, ae., V. (3. Pers. Sg. Prät. Akt. Konj.): nhd. wäre nicht; Hw.: s. we-s-an (1); E.: s. ni-, we-s-an (1); L.: Hh 230
nǣrende, niwǣrende, n-ǣ-r-en-d-e, ni-wǣ-r-en-d-e*, ae., Adj.: nhd. nicht seiend; E.: s. we-s-an (1); L.: Hh 230
nǣrra, nǣ-r-r-a, ae., Adj.: Vw.: s. néa-r-a
næs (1), ni wæs, n-æ-s, ni wæ-s*, ae., V. (3. Pers. Sg. Prät. Akt. Ind.): nhd. war nicht; Hw.: s. we-s-an; E.: s. ni-, we-s-an (1); L.: Hh 230)
næs (2), n-æ-s, ae., Adv.: nhd. nicht, durchaus nicht; Hw.: s. nā-lǣ̆-s; vgl. afries. nâs; E.: s. nā, lǣ-s (3); L.: Hh 230, Hall/Meritt 245a, Lehnert 155a
næs (3), næ-s, ae., st. F. (ō): Vw.: s. na-s-u
næs (4), næ-s, ae., st. M. (ja): Vw.: s. næ-s-s
næsc, ae., Sb.: nhd. Rehfell; ÜG.: lat. tractus Gl; E.: germ. *naska, Sb., weiches Leder; L.: Hh 230
næsgristle, næs-gri-s-t-l-e, ae., sw. F. (n): Vw.: s. na-s-u-gri-s-t-l-e
næss, næs (4), næ-s-s, næ-s (4), ae., st. M. (ja): nhd. Vorgebirge, Klippe, Erde; Hw.: s. nė-s-s; E.: s. germ. *nasja-, *nasjam, st. N. (a), Vorgebirge; idg. *nas-, *h₂n̥h₁os-, Sb., Nasenloch, Nase, Pokorny 755; vgl. idg. *anə-, *an- (3), *h₂enh₁-, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; L.: Hh 230, Hall/Meritt 245b, Lehnert 155a
*nǣstan, *nǣst-an, ae., sw. V.: nhd. streiten; Vw.: s. ge-; E.: ?; L.: Hh 230
næster, næst-er, ae., Sb.: nhd. Becher, Napf; E.: ? s. germ. *nōsta-, *nōstaz, st. M. (a), Trog; L.: Hh 230
næsþyrl, næ-s-þyr-l, ae., N.: nhd. Nasenloch; ÜG.: lat. michina Gl, naris; E.: s. na-s-u, þȳr-el (2); L.: Hall/Meritt 245b
nǣtan, nǣ-t-an, ae., sw. V. (1): nhd. plagen, quälen, bedrängen, zerstören, unterwerfen; ÜG.: lat. proterere Gl; E.: germ. *nait-, sw. V., schmähen; s. idg. *kenē̆id-, V., kratzen, schaben, reiben, Pokorny 562; vgl. idg. *ken- (2), V., kratzen, schaben, reiben; L.: Hh 231
nǣþl, nǣ-þl, ae., st. F. (ō): Vw.: s. nǣ-dl
nafa, naf-a, ae., sw. M. (n): nhd. Nabe; ÜG.: lat. modiolus Gl; Hw.: s. naf-u; E.: germ. *nabō, st. F. (ō), Nabe; vgl. idg. *enebʰ- (1), *nō̆bʰ-, Sb., Nabel, Pokorny 315; L.: Hh 231
nafela, nafula, naf-el-a, naf-ul-a, ae., sw. M. (n): nhd. Nabel; ÜG.: lat. umbilicus Gl; Hw.: s. naf-a; vgl. an. nafli, afries. navla, ahd. nabalo; E.: germ. *nabalō-, *nabalōn, *nabala-, *nabalan, M., Nabel; s. idg. *enebʰ- (1), *nō̆bʰ-, Sb., Nabel, Pokorny 315; L.: Hh 231
nafeþa, naf-eþa, ae., sw. M. (n): nhd. Nabe; Hw.: s. naf-a; E.: s. naf-a; L.: Hh 231
nafogār, naf-o-gā-r, ae., st. M. (a): nhd. Näber, Nabenbohrer; ÜG.: lat. rotnum Gl, terebellus Gl; Hw.: s. næf-e-bor; vgl. as. navugēr*, ahd. nabagēr; E.: germ. *nabogaiza, *nabogaizaz, st. M. (a), Nabenbohrer; vgl. idg. *enebʰ- (1), *nō̆bʰ-, Sb., Nabel, Pokorny 315; L.: Hh 231
nafu, naf-u, ae., st. F. (ō): nhd. Nabe; Hw.: s. naf-a; E.: germ. *nabō, st. F. (ō), Nabe; vgl. idg. *enebʰ- (1), *nō̆bʰ-, Sb., Nabel, Pokorny 315; L.: Hh 231
nafula, naf-ul-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. naf-el-a
*nāg?, *nā-g?, ae., Adj.: Vw.: s. ge-; E.: germ. *-nēgwa-, *-nēgwaz, *-nǣgwa-, *-nǣgwaz, Adj., bedrängend; vgl. idg. *nō-, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 319; idg. *enek̑-, *nek̑-, *enk̑-, *n̥k̑-, *h₁nek̑-, V., reichen, erreichen, nähern, erlangen, Pokorny 316; L.: Hh 231
nāh, n-āh, ni āh*, ae., Prät.-Präs.: nhd. habe nicht; Hw.: s. āg-an; E.: s. ne, āg-an; L.: Hh 231; Son.: 3. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.
nāht (1), n-ā-h-t, ae., N.: Vw.: s. n-ā-wih-t
nāht (2), niāwiht* (2), n-ā-h-t, ni-ā-wih-t* (2), ae., Adj.: nhd. schlecht, unnütz, armselig; Vw.: s. -lic, -līc-e; E.: s. ni-, ā- (1), wih-t (1); L.: Hh 231
nāht (3), niāwiht* (3), n-ā-h-t, ni-ā-wih-t* (3), ae., Adv.: nhd. nicht; ÜG.: lat. nihil Gl, nullus Gl; Hw.: vgl. afries. nâwet, anfrk. niewiht, as. neowiht*, ahd. niowiht*; E.: s. ni-, ā- (1), wih-t (1); L.: Hh 231, Hall/Meritt 245b
nāhtlic, n-ā-h-t-lic, ae., Adj.: nhd. wertlos; ÜG.: lat. nequam Gl; E.: s. n-ā-h-t (2), -līc (3); L.: Hall/Meritt 245b
nāhtlīce, n-ā-h-t-līc-e, ae., Adv.: nhd. wertlos, böse, schlecht; E.: s. n-ā-h-t-lic; L.: Hall/Meritt 245b
nāhwǣr, nāhwǣrn, nōwer, n-ā-hwǣ-r, n-ā-hwǣ-r-n, n-ō-wer, ae., Adv.: nhd. nirgend, keinesfalls, nie, durchaus nicht; E.: s. ne, ā (2), hwǣ-r; L.: Hh 231
nāhwǣrn, n-ā-hwǣ-r-n, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā-hwǣ-r
nāhwæþer, nāþer, nāwþer, niāhwæþer, nōhwæþer, nōþer, n-ā-hwæ-þer, n-ā-þer, n-ā-w-þer, ni-ā-hwæ-þer*, n-ō-hwæ-þer, n-ō-þer, ae., Pron., Adv.: nhd. keiner von beiden, weder; ÜG.: lat. (quisque) Gl; E.: s. ne, ā (2), hwæ-þer; L.: Hh 231, Hall/Meritt 245b, Lehnert 154a, Lehnert 159b
nālǣ̆s, nālas, nāles, nals, nā-lǣ̆-s, nā-la-s, nā-le-s, n-al-s, ae., Adv.: nhd. durchaus nicht; Hw.: s. n-æ-s (2); E.: s. nā, lǣ-s (3); L.: Hh 231
nālas, nā-la-s, ae., Adv.: Vw.: s. nā-lǣ̆-s
nalde, ni walde, n-a-l-de, ni wa-l-de*, ae., V. (3. Pers. Sg. Prät. Ind. Akt.): nhd. wollte nicht; E.: s. ni-, wi-l-l-an; L.: Hh 231
nāles, nā-le-s, ae., Adv.: Vw.: s. nā-lǣ̆-s
nalles, n-al-l-es, ae., Adv.: Vw.: s. n-eal-l-es
nals, n-al-s, ae., Adv.: Vw.: s. nā-lǣ̆-s
nam, n-am, ni am*, ae., V. (1. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): nhd. bin nicht; Hw.: s. we-s-an (1); E.: s. ni-, we-s-an (1); L.: Hh 231
nām, ae., st. F. (ō): nhd. Ergreifung; Hw.: s. nim-an; vgl. ais. nām; E.: germ. *nēmō, *nǣmō, st. F. (ō), Nehmen; s. idg. *nem- (1), V., zuteilen, rechnen, nehmen, anordnen, zählen, Pokorny 763; L.: Hh 231
nama, noma, nam-a, nom-a, ae., sw. M. (n): nhd. Name, Bezeichnung; ÜG.: lat. (Libanus) Gl, nomen Gl, vocabulum; Vw.: s. cū-þ-, lǣ-d-en-, rih-t-; Hw.: vgl. got. namō, an. nafn, afries. nama (1), anfrk. namo, as. namo, ahd. namo (1); E.: germ. *namō-, *namōn, *nama-, *naman, sw. M. (n), Name; germ. *namō-, *namōn, *nama-, *naman, sw. N. (n), Name; s. idg. *enomn̥-, *nōmn̥-, Sb., Name, Pokorny 321; L.: Hh 231, Hall/Meritt 245b, Lehnert 154a, Obst/Schleburg 318a
namian, nam-ian, ae., sw. V. (2): nhd. nennen, benennen, bezeichnen, erwähnen, ernennen; Vw.: s. ge-, ge-tō̆-; Hw.: s. nam-a; vgl. got. namnjan*, afries. namia, as. namon*, ahd. namōn; E.: germ. *namnjan, sw. V., nennen, heißen, benennen, bezeichnen; s. idg. *enomn̥-, *nōmn̥-, Sb., Name, Pokorny 321; L.: Hh 231, Hall/Meritt 246a, Lehnert 154a, Obst/Schleburg 318a
*namn, ae., Adj.: nhd. namig; Vw.: s. ge-; Hw.: s. *namn-a; E.: germ. *namnō-, *namnōn, *namna-, *namnan, Adj., namig; s. idg. *enomn̥-, *enmn̥-, *nōmn̥, Sb., Name, Pokorny 321; L.: Hh 231
*namna, *namn-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. ge-; Hw.: s. nam-a; L.: Hh 231
namnian, namn-ian, ae., sw. V.: nhd. anreden, anrufen; Hw.: s. nam-a; E.: s. nam-ian, nam-a; L.: Hh 231
nān, niān, n-ā-n, ni-ā-n*, ae., Indef.-Pron., Adj.: nhd. kein, keiner, niemand; ÜG.: lat. non, nullus Gl, vix; E.: s. ne, ā-n; L.: Hh 231, Hall/Meritt 246a, Lehnert 154a, Obst/Schleburg 318a
nānuht, nānwuht, niānwiht, n-ān-uh-t, n-ān-wuh-t, ni-ān-wih-t*, ae., N., Adv.: nhd. nichts, nicht, gar nichts; Hw.: s. ā-uh-t, ā-wih-t; E.: s. n-ā-n, wih-t; L.: Hh 231, Lehnert 159b, Obst/Schleburg 318a
nānwuht, n-ān-wuh-t, ae., N., Adv.: Vw.: s. n-ān-uh-t
nard, ae., st. M. (a): nhd. Narde, Salbe; Hw.: vgl. got. nardus*, ahd. narda*; I.: Lw. lat. nardus; E.: s. lat. nardus, M., Narde; gr. νάρδος (nárdos), M., Narde; Lehnwort aus dem Semitischen, vgl. hebr. nērd, aram. nirda; L.: Hh 231
nart, nieart, n-art, ni-eart*, ae., anom. V. (2. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): nhd. bist nicht; Hw.: s. ni-, we-s-an (1); L.: Hh 231
nāst, niwast, n-ā-s-t, ni-wa-s-t*, ae., V. (2. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): nhd. weißt nicht; Hw.: s. wi-t-an; E.: s. ni-, wi-t-an; L.: Hh 231
nasu, næs, na-s-u, næ-s, ae., st. F. (ō): nhd. Nase; ÜG.: lat. naris; Vw.: s. -gri-s-t-l-e; Hw.: s. no-s-u; E.: germ. *nasō, st. F. (ō), Nase; germ. *nasi-, *nasiz, st. F. (i), Nase, Nasenloch; idg. *nas-, *h₂n̥h₁os-, Sb., Nasenloch, Nase, Pokorny 755; vgl. idg. *anə-, *an- (3), *h₂enh₁-, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; L.: Hh 232, Lehnert 159a
nasugristle, næsgristle, na-s-u-gri-s-t-l-e, næs-gri-s-t-l-e, ae., sw. F. (n): nhd. Nasenknorpel; ÜG.: lat. cartilago Gl, internasum Gl; E.: s. na-s-u, gri-s-t-l-e; L.: Hall/Meritt 245a
nāt, niwāt, n-ā-t, ni-wā-t*, ae., V. (1. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): nhd. weiß nicht; Hw.: s. ne (1), wi-t-an; E.: s. wi-t-an; L.: Hh 232
nāteshwōn, nāteþæshwōn, niāwihtþæshwōn, nōteþæshwōn, n-ā-te-s-hwōn, n-ā-te-þæ-s-hwōn, ni-ā-wih-t-þæ-s-hwōn*, nō-te-þæ-s-hwōn, ae., Adv.: nhd. durchaus nicht, keineswegs; E.: s. ne (1), ā, wih-t (1), þæ-s, hwōn (2); L.: Hh 232
nāteþæshwōn, n-ā-te-þæ-s-hwōn, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā-te-s-hwōn
nāthwā, niwāthwā, n-ā-t-hwā, ni-wā-t-hwā*, ae., Adj., Pron.: nhd. ich weiß nicht wer, irgendein; Hw.: s. wi-t-an; E.: s. ne (1), wi-t-an, hwā; L.: Hh 232
nāþer, n-ā-þer, ae., Pron., Adv.: Vw.: s. n-ā-hwæ-þer
nāþing, niāþing, n-ā-þing, ni-ā-þing*, ae., st. N. (a): nhd. nichts, nicht je ein Ding; E.: s. ni-, ā- (1), þing; L.: Hh 232
nāuht, n-ā-uh-t, ae., st. N. (a): Vw.: s. n-ā-wih-t
nāwa, niāwa, n-āw-a, ni-āw-a*, ae., Adv.: nhd. nie; E.: s. ne (1), āw-a; L.: Hh 232
nāwer, nāwern, niāhwærni, n-ā-we-r, n-ā-we-r-n, ni-ā-hwæ-r-ni*, ae., Adv.: nhd. nirgends; E.: s. ne (1), ā, hwæ-r; L.: Hh 232
nāwern, n-ā-we-r-n, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā-we-r
nāwiht, nāht (1), niāwiht* (1), nāuht, n-ā-wih-t, n-ā-h-t (1), ni-ā-wih-t* (1), n-ā-uh-t, ae., st. N. (a): nhd. Nichts, Bosheit, Übeltat; ÜG.: lat. nihil Gl; E.: s. ni-, ā- (1), wih-t (1); L.: Hh 231, 232
nāwþer, n-ā-w-þer, ae., Pron., Adv.: Vw.: s. n-ā-hwæ-þer
Nazarenisc, Nazar-en-isc, ae., Adj.: nhd. nazarenisch, nazarisch; ÜG.: lat. Nazarenus Gl; I.: Lw. lat. Nāzarānus; E.: s. lat. Nāzarēnus, Adj., nazarenisch, nazarisch; vgl. lat. Nāzara, Nāzareth, F., ON, Nazareth; gr. Ναζαρέθ (Nazaréth), ON, Nazareth; vgl. hebr. nezer, Sb., Spross; L.: Bosworth/Toller 710a
Nazarisc, Nazar-isc, ae., Adj.: nhd. nazarenisch, nazarisch; ÜG.: lat. Nazaraeus Gl, Nazarenus Gl; I.: Lw. lat. Nāzaraeus; E.: s. lat. Nāzaraeus, Adj., nazarenisch, nazarisch; vgl. lat. Nāzara, Nāzareth, F., ON, Nazareth; gr. Ναζαρέθ (Nazaréth), ON, Nazareth; vgl. hebr. nezer, Sb., Spross
ne (1), ni (1), ae., Adv.: nhd. nicht; ÜG.: lat. (denegatio), ne Gl, nec Gl, nequando Gl, neque Gl, non Gl; Vw.: s. lȳt-es-; Hw.: vgl. got. ni, afries. ne, n-, anfrk. ne, as. ne, ahd. ni; E.: germ. *ne, Negationspartikel, Adv., nicht; germ. *ni, Konj., dass nicht, nicht; idg. *nē̆ (1), Konj., Negationspartikel, nicht, Pokorny 757; L.: Hh 232, Hall/Meritt 246a, Lehnert 155a
ne (2), ni (2), ae., Konj.: nhd. noch auch; E.: germ. *ne, Negationspartikel, Adv., nicht; germ. *ni, Konj., dass nicht, nicht; idg. *nē̆ (1), Konj., Negationspartikel, nicht, Pokorny 757; L.: Hh 232, Hall/Meritt 246a, Lehnert 155a; R.: ne ... ne, ae., Konj.: nhd. weder ... noch; L.: Lehnert 155a
, ae., st. M. (a): Vw.: s. néo
néa (1), ae., Adj.: Vw.: s. néa-h (1)
néa (2), ae., Adv.: Vw.: s. néa-h (2)
néa (3), ae., Präp.: Vw.: s. néa-h (3)
néad, néa-d, ae., st. F. (i): Vw.: s. níe-d (1)
néadbādere, néa-d-bād-ere, ae., st. M. (ja): nhd. „Gewaltbitter“, Zöllner; E.: s. níe-d (1), *bād-ere; L.: Hh 14
néadian, néa-d-ian, ae., sw. V. (1?): nhd. nötigen, zwingen; E.: germ. *naudjan, sw. V., nötigen, quälen, zwingen; s. idg. *nāu-, Sb., V., Tod, Leiche, abquälen, zusammensinken, Pokorny 756?; idg. *neu- (2), V., bewegen, stoßen, rücken, nicken, winken, Pokorny 767?; L.: Hh 232
néadnimu, níednimu, néa-d-nim-u, níe-d-nim-u, ae., F.: nhd. „Gewaltnahme“, Raub; ÜG.: lat. captio; Hw.: s. néa-d-ian; E.: s. néa-d-ian; L.: Hh 237, Hall/Meritt 253b
néadþing, néa-d-þing, ae., st. N. (a): nhd. notwendiges Ding, Bedarf; E.: s. néa-d-ian, þing; L.: Hall/Meritt 246b, Obst/Schleburg 318a
néadung, néa-d-ung, ae., st. F. (ō): nhd. Nötigung, Zwang; E.: s. néa-d-ian; L.: Hh 232
néadwraca, néa-d-wra-c-a, ae., sw. M. (n): nhd. „Gewaltverfolger“, Rächer; E.: s. níe-d (1), *wra-c-a; L.: Hh 406
*neah (1), ae., Sb.: nhd. Genüge?; Vw.: s. ge-; Hw.: s. *nug-an; E.: s. germ. *ganōga-, *ganōgaz, *ganōha-, *ganōhaz, Adj., genug, genügend; vgl. idg. *enek̑-, *nek̑-, *enk̑-, *n̥k̑-, *h₁nek̑-, V., reichen, erreichen, nähern, erlangen, Pokorny 316; L.: Hh 232
*neah (2), ae., Prät.-Präs.: Vw.: s. *nug-an; E.: s. *nug-an; L.: Hh 232
néah (1), nēh (1), néa-h, néa (1), nē-h (1), ae., Adj.: nhd. nah, dicht, spät; ÜG.: lat. finitimus, (novus), prope Gl, (instare), (posterus), proximus Gl, (ulter), (vicinia), (vicinitas), (vicinus); Vw.: s. ful-, un-, -ge-bū-r, -ge-bȳ-r-en, -ge-bȳ-r-il-d, -ge-hū-s-a, -man-n, -nės-s; Hw.: vgl. afries. nâ (2), ahd. nāh (3); E.: germ. *nēhwa-, *nēhwaz, *nǣhwa-, *nǣhwaz, Adj., nahe; s. idg. *nō-, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 319; idg. *enek̑-, *nek̑-, *enk̑-, *n̥k̑-, *h₁nek̑-, V., reichen, erreichen, nähern, erlangen, Pokorny 316; L.: Hh 232, Hall/Meritt 246b, Lehnert 155a
néah (2), nēh (2), néa-h, néa (2), nē-h (2), ae., Adv.: nhd. fast, beinahe, nahe; ÜG.: lat. iuxta Gl, paene, secus Gl; Vw.: s. ful-, un-; E.: s. néa-h (1); L.: Hh 232, Hall/Meritt 246b, Lehnert 155a; R.: æt níe-h-stan, ae., Adv.: nhd. zuletzt, am Schluss; L.: Lehnert 155a, Obst/Schleburg 318b
néah (3), nēh (3), néa-h, néa (3), nē-h (3), ae., Präp.: nhd. gemäß; E.: s. néa-h (1); L.: Hh 232, Hall/Meritt 246b, Lehnert 155a
néahgebūr, néa-h-ge-bū-r, ae., st. M. (a): nhd. Nachbar; ÜG.: lat. vicinus Gl; Hw.: vgl. ahd. nāhgibūr*; E.: s. néa-h (1), ge-bū-r; L.: Hall/Meritt 246b
néahgebȳren, néa-h-ge-bȳ-r-en, ae., st. F. (ō): nhd. Nachbarin, Bewohnerin; E.: s. néa-h (1), ge-, *-bȳ-r-en; L.: Hh 41
néahgebȳrild, néa-h-ge-bȳ-r-il-d, ae., st. F. (ō): nhd. Nachbarin, Bewohnerin; ÜG.: lat. vicina Gl; E.: s. néa-h (1), ge-, *bȳ-r-il-d; L.: Hh 41
néahgehūsa, néa-h-ge-hū-s-a, ae., sw. M. (n): nhd. Nachbar; ÜG.: lat. vicinus Gl; I.: Lüt. lat. vicinus; E.: s. néa-h (1), ge-, *hū-s-a; L.: Gneuss Lb Nr. 150
néahhe, néa-h-h-e, ae., Adv.: nhd. genügend, reichlich, ernstlich; Vw.: s. ge-; Hw.: s. néa-h-h-ig-e, *néa-h (1); E.: s. *néa-h (1); L.: Hh 232, Hall/Meritt 246b, Lehnert 155a
néahhige, néa-h-h-ig-e, ae., Adv.: nhd. genügend, reichlich, ernstlich; Hw.: s. néa-h-h-e; E.: s. *néa-h (1); L.: Hh 232
*néahian, néahwian, nēhwan, *néa-h-ian, *néa-h-w-ian, *nē-h-w-an, ae., sw. V.: nhd. sich nähern; Vw.: s. ge-; Hw.: s. néa-h (1); E.: germ. *nēhwēn, *nǣhwǣn, sw. V., nahen; idg. *nek̑-, V., reichen, erreichen, nähern, erlangen, Pokorny 316; s. idg. *an (4), *anu, *anō, *nō, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 39; L.: Hh 232
néahmann, néa-h-man-n, ae., M. (kons.): nhd. Nachbar; ÜG.: lat. vicinus Gl; E.: s. néa-h (1), man-n; L.: Hall/Meritt 246b
néahnės, néa-h-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. néa-h-nės-s
néahnėss, néa-h-nės-s, néa-h-nės, ae., st. F. (jō): nhd. Nähe, Nachbarschaft; ÜG.: lat. vicinia; E.: s. néa-h (1), -nės-s; L.: Hall/Meritt 246b
*néahra, *néa-h-r-a, ae., Adj.: Vw.: s. néa-r-a
neaht, ae., F. (kons.): Vw.: s. niht
*néahwian, *néa-h-w-ian, ae., sw. V.: Vw.: s. ge-, *néa-h-ian
*néahwist, *néa-h-wi-s-t, ae., st. F. (i?), st. F. (ō?), M.: Vw.: s. néa-wi-s-t
néalǣcan, néahlǣcan, néa-lǣc-an, *néa-h-lǣc-an, ae., sw. V. (1): nhd. sich nähern, nahen, herannahen, nahe sein (V.), gleichen, anhaften; ÜG.: lat. appropinquare Gl, propinquare; Vw.: s. ge-, tō̆-, tō̆-ge-; E.: s. néa-h (1), -lǣc-an (2); L.: Hh 232, Hall/Meritt 247a, Lehnert 155a
nealles, niealles, nalles, n-eal-l-es, ni-eal-l-es*, n-al-l-es, ae., Adv.: nhd. durchaus nicht, keineswegs, gar nicht; ÜG.: lat. ne Gl, non Gl; E.: s. ne, eal-l-es; L.: Hh 232, Hall/Meritt 247a, Lehnert 155a, Obst/Schleburg 318a
néan (1), néa-n, ae., sw. V.: nhd. nahen; Hw.: s. néa-h (1); E.: germ. *nēhwēn, *nǣhwǣn, sw. V., nahen; s. idg. *nek̑-, V., reichen, erreichen, nähern, erlangen, Pokorny 316; vgl. idg. *an (4), *anu, *anō, *nō, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 39; L.: Hh 232
néan (2), néa-n, ae., Adv.: nhd. aus der Nähe, nahe, fast, beinahe; Hw.: s. *néa-h (1); E.: s. *néa-h (1); L.: Hh 232
néar, níer, néa-r, níe-r, ae., Adj. Komp., Adv. Komp.: nhd. näher (Adv. Komp.); Hw.: s. *néa-h (1), *néa-h (2); E.: germ. *nēhwi-, *nēhwiz, *nǣhwi-, *nǣhwiz, Adj., nähere; vgl. idg. *nō-, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 319; idg. *enek̑-, *nek̑-, *enk̑-, *n̥k̑-, *h₁nek̑-, V., reichen, erreichen, nähern, erlangen, Pokorny 316; L.: Hh 232; Son.: Adj. (Komp.), Adv. (Komp.)
néara, nǣrra, néarra, néahra, néa-r-a, nǣ-r-r-a, néa-r-r-a, *néa-h-ra, ae., Adj.: nhd. nähere, spätere; E.: s. néa-h (1); L.: Hh 232
nearo (1), nea-r-o, ae., Adj. (wa): Vw.: s. nea-r-u (1)
nearo (2), nea-r-o, ae., st. N. (wa), st. F. (wō): Vw.: s. nea-r-u (2)
nearonės, nea-r-o-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. nea-r-u-nės-s
nearonėss, nea-r-o-nės-s, ae., st. F. (jō): Vw.: s. nea-r-u-nės-s
néarra, néa-r-r-a, ae., Adj.: Vw.: s. néa-r-a
neart, ni eart, n-ear-t, ni ear-t*, ae., anom. V. (2. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): nhd. bist nicht; Hw.: s. we-s-an (1); E.: s. ne, we-s-an (1); L.: Hh 232)
nearu (1), nearo (1), nea-r-u, near-o (1), ae., Adj. (wa): nhd. eng, schmal, beschränkt, klein, schwierig, drückend, streng; ÜG.: lat. angustus Gl; Vw.: s. -lic, -līc-e, -nės-s, -níe-d, -sorg; Hw.: s. nea-r-u (2); E.: germ. *narwa-, *narwaz, Adj., eng, schmal, eingeschnürt; s. idg. *sner- (2), V., drehen, winden, schnüren, schrumpfen, Pokorny 975?; vgl. idg. *snē-, *snēi-, V., Sb., drehen, weben, spinnen, nähen, Faden, Pokorny 973; L.: Hh 232, Hall/Meritt 247a, Lehnert 155b
nearu (2), nearo (2), nea-r-u, nea-r-o (2), ae., st. N. (wa), st. F. (wō)?: nhd. Enge, Einschließung, Gefängnis, Versteck, Gefahr, Not, Bedrängnis, Schwierigkeit; Hw.: s. nea-r-u (1); vgl. afries. nare; E.: germ. *narwō, st. F. (ō), Enge; s. idg. *sner- (2), V., drehen, winden, schnüren, schrumpfen, Pokorny 975?; vgl. idg. *snē-, *snēi-, V., Sb., drehen, weben, spinnen, nähen, Faden, Pokorny 973; L.: Hh 233, Hall/Meritt 247a, Lehnert 155b, Obst/Schleburg 318b
nearulic, nea-r-u-lic, ae., Adj.: nhd. drückend, schmerzlich; Hw.: s. nea-r-u (1); E.: s. nea-r-u (1), -līc (3); L.: Hall/Meritt 247a
nearulīce, nearwelīce, nea-r-u-līc-e, nea-r-w-e-līc-e, ae., Adv.: nhd. eng, schmal, beschränkt; Hw.: s. nea-r-u (1); E.: s. nea-r-u-lic; L.: Hall/Meritt 247a, Lehnert 155b
nearunės, nea-r-u-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. nea-r-u-nės-s
nearunėss, nearonėss, nea-r-u-nės-s, nea-r-u-nės, nea-r-o-nės-s, nea-r-o-nės, ae., st. F. (jō): nhd. Bedrängnis, Enge; ÜG.: lat. angustia Gl, maeror; Hw.: s. nea-r-u (1); E.: s. nea-r-u (1), -nės-s; L.: Hall/Meritt 247a, Lehnert 155b
nearuníed, nea-r-u-níe-d, ae., st. F. (ō): nhd. dringender Wunsch; ÜG.: lat. angustus (M.) Gl; E.: s. nea-r-u (1), níe-d (2); L.: Hall/Meritt 247a
nearusorg, nea-r-u-sorg, ae., st. F. (ō): nhd. bedrückende Sorge; E.: s. nea-r-u (1), sorg (1); L.: Hall/Meritt 247a, Lehnert 155b
nearwe, nea-r-w-e, ae., Adv.: nhd. eng, schmal, beschränkt; E.: s. nea-r-u (1); L.: Hall/Meritt 247b, Lehnert 155b
nearwelīce, nea-r-w-e-līc-e, ae., Adv.: Vw.: s. nea-r-u-līc-e
nearwian, nea-r-w-ian, ae., sw. V. (2): nhd. hineinzwängen, einschließen, bedrängen, in die Enge treiben, einschrumpfen; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nea-r-u (1); E.: germ. *narwōn, sw. V., bedrängen, in die Enge treiben; s. idg. *sner- (2), V., drehen, winden, schnüren, schrumpfen, Pokorny 975?; vgl. idg. *snē-, *snēi-, V., Sb., drehen, weben, spinnen, nähen, Faden, Pokorny 973; L.: Hh 233, Hall/Meritt 247b, Lehnert 155b
néat (1), ae., st. N. (a): nhd. Nutzvieh, Tier, Rind, Ochse, Vieh; ÜG.: lat. animal Gl, iumentum Gl, pecus Gl; Hw.: s. néot-an; vgl. an. naut, ahd. nōz (1), afries. nât (2); E.: germ. *nauta, *nautam, st. N. (a), Nutzvieh, Rind, Nutzen, Habe; s. germ. *nauta-, *nautaz, st. M. (a), Nutzvieh, Rind, Nutzen, Habe; vgl. idg. *neud-?, V., greifen, ergreifen, nutzen, Pokorny 768; L.: Hh 233, Hall/Meritt 247b, Lehnert 155b
*néat (2), ae., st. M. (a): Vw.: s. ge-; Hw.: s. néot-an; vgl. an. nautr, as. *nōt?, ahd. *nūz (2)?, afries. nât (1); E.: germ. *-nauta-, *-nautaz, st. M. (a), Genosse; s. idg. *neud-, V., greifen, ergreifen, nutzen, Pokorny 759?; L.: Hh 233, Hall/Meritt 247b, Lehnert 155b
néawest, néa-we-s-t, ae., st. F. (i?), st. F. (ō?), M.: Vw.: s. néa-wi-s-t
néawist, néahwist, néawest, néa-wi-s-t, *néa-h-wi-s-t, néa-we-s-t, ae., st. F. (i?), st. F. (ō?), M.: nhd. Nachbarschaft, Nähe, Anwesenheit, Gesellschaft, Beiwohnung; ÜG.: lat. combinatio? Gl, comminatio Gl, (communio)? Gl, vicinia; Hw.: s. we-s-an (1); E.: s. *néa-h (1), wi-s-t (1); L.: Hh 233
néawung, néa-w-ung, ae., st. F. (ō): nhd. Nähe; ÜG.: lat. (proximus) Gl; E.: s. néa-h (1); L.: Hall/Meritt 247b
nėb, ae., st. N. (ja): Vw.: s. nėb-b
nėbb, nėb-b, nėb, ae., st. N. (ja): nhd. Schnabel, Nase, Gesicht, Farbe; ÜG.: lat. piceca Gl, rostrum Gl; Vw.: s. géap-; E.: germ. *nabja-, *nabjam, st. N. (a), Schnabel, Nase; L.: Hh 233, Hall/Meritt 247b, Lehnert 155b
*nėbba, *nėb-b-a, ae., st. M. (n): Vw.: s. hyr-n-ed-; E.: s. nėb-b; L.: Hall/Meritt 201b, Lehnert 125b
nėbbian, nėb-b-ian, ae., sw. V.: nhd. zurechtweisen, schelten; Hw.: s. nėb-b; E.: s. nėb-b; L.: Hh 233
nėbbwlātfull, nėb-b-wlā-t-ful-l, ae., Adj.: Vw.: s. nėb-wlā-t-ful-l
nėbbwlātung, nėb-b-wlā-t-ung, ae., st. F. (ō): Vw.: s. nėb-wlā-t-ung
nėbwlātfull, nėbbwlātfull, nėb-wlā-t-ful-l, nėb-b-wlā-t-ful-l, ae., Adj.: nhd. unverschämt; Hw.: s. nėb-b; E.: s. nėb-b, *wlā-t-ful-l; L.: Hh 402
nėbwlātung, nėbbwlātung, nėb-wlā-t-ung, nėb-b-wlā-t-ung, ae., st. F. (ō): nhd. Unverschämtheit; Hw.: s. nėb-b; E.: s. nėb-b, wlā-t-ung; L.: Hh 402
nėced, nėc-ed, ae., Adj.: Vw.: s. næc-ed
nēdcleofa, nē-d-cleof-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. níe-d-clīf-a*
nēdclīfa*, nē-d-clīf-a*, ae., sw. M. (n): Vw.: s. níe-d-clīf-a*
nēdnima, nē-d-nim-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. nȳ-d-nim-a
nēdre, nēdr-e, ae., sw. F. (n): Vw.: s. nǣdr-e
nefa, nef-a, ae., sw. M. (n): nhd. Neffe, Enkel (M.) (1), Stiefsohn; ÜG.: lat. nepos, privignus Gl; Hw.: vgl. an. nefi, as. nevo*, ahd. nefo, afries. neva; E.: germ. *nefō-, *nefōn, *nefa-, *nefan, sw. M. (n), Nachkomme, Verwandter, Enkel (M.) (1), Neffe; s. idg. *nepōt-, M., Abkömmling, Enkel (M.) (1), Neffe?, Pokorny 764; L.: Hh 233, Hall/Meritt 247b, Lehnert 156a
nefene, nef-en-e, ae., sw. F. (n): nhd. Enkelin, Nichte; Hw.: s. nef-a; E.: s. nef-a; L.: Hh 233
nefne, nemne, nemþe, nimþe, nybþe, nymne, nymþe, niefani, n-ef-ne, n-em-ne, n-em-þe, n-im-þe, n-yb-þe, n-ym-ne, n-ym-þe, ni-efa-ni*, ae., Konj., Präp.: nhd. wenn nicht, außer; ÜG.: lat. nisi Gl; E.: s. germ. *nehw, Konj., dass nicht; vgl. idg. *nekᵘ̯e, Konj., und nicht, Pokorny 756; idg. *nē- (1), *ne, Konj., Negationspartikel, nicht; L.: Hh 233, Hall/Meritt 248a, Lehnert 156a
nefte, neft-e, ae., sw. F. (n): Vw.: s. næpt-e
nēgan, nē-g-an, ae., sw. V.: Vw.: s. nǣ-g-an
nēh (1), nē-h, ae., Adj.: Vw.: s. néa-h (1)
nēh (2), nē-h, ae., Adv.: Vw.: s. néa-h (2)
nēh (3), nē-h, ae., Präp.: Vw.: s. néa-h (3)
nēhst, nē-h-st, ae., Adj.: Vw.: s. níe-h-st
nēhþ, nē-h-þ, ae., F.: Vw.: s. níe-h-þ
*nēhwian, *nē-h-w-ian, ae., sw. V.: Vw.: s. néa-h-ian
nēist, nēi-st, ae., Adj.: Vw.: s. níe-h-st
nele, ni wile, ne-le, ni wi-l-e*, ae., V. (1. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): nhd. will nicht; Hw.: s. wi-l-l-an; E.: s. ni-, wi-l-l-an; L.: Hh 233
nėmnan, nėmn-an, ae., sw. V. (1): nhd. nennen, rufen, bezeichnen, aufzählen, anreden, ernennen, erwähnen, erzählen; ÜG.: lat. appellare Gl, cognominare, dicere Gl, (nomen), nominare Gl, nuncupare, (vocabulum), vocare; Vw.: s. ā-, be-, be-, tō̆-; Hw.: s. nam-a; E.: germ. *namnjan, sw. V., nennen, heißen, benennen, bezeichnen; s. idg. *enomn̥-, *nōmn̥-, Sb., Name, Pokorny 321; L.: Hh 233, Hall/Meritt 248a, Lehnert 156a, Obst/Schleburg 318b
nemne, n-em-ne, ae., Konj., Präp.: Vw.: s. n-ef-ne
nemþe, n-em-þe, ae., Konj., Präp.: Vw.: s. n-ef-ne
néo, nē, ae., st. M. (a): nhd. Toter, Leiche; E.: germ. *nawa-, *nawaz, st. M. (a), Leiche, Toter; germ. *nawi-, *nawiz, st. M. (i), Leiche, Toter; vgl. idg. *nāu̯is, Sb., Leiche, Pokorny 756; idg. (*nāus-) (2), *nāu-, *nəu-, *nū-, Sb., V., Tod, Leiche, abquälen, zusammensinken, Pokorny 756; L.: Hh 234
néod (1), néo-d, ae., st. F. (i): Vw.: s. níe-d (1)
néod (2), néo-d, ae., st. F. (ō): Vw.: s. -la-þ-u, níe-d (2); L.: Hh 234
néodfaru, néo-d-far-u, ae., st. F. (ō): Vw.: s. níe-d-far-u
néodful, néo-d-ful, ae., Adj.: Vw.: s. níe-d-ful
néodlaþu, néo-d-la-þ-u, ae., F.: nhd. Wunsch; E.: s. níe-d (2), *la-þ-u; L.: Hh 196
*néodlic, *néo-d-lic, ae., Adj.: Vw.: s. *níe-d-lic
néodlīce, néo-d-līc-e, ae., Adv.: Vw.: s. níe-d-līc-e
neol, neo-l, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol
neollic, neo-l-lic, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol-lic
neoman, neom-an, ae., st. V. (6): Vw.: s. nim-an
néomian, néom-ian, ae., sw. V.: nhd. klingen, tönen; I.: Lw. lat. neuma?, gr. πνεῦμα? (pneuma); E.: s. lat. neuma?, gr. πνεῦμα? (pneuma), N., Hauch, Luftstrom, Atem, Leben; vgl. idg. *pneu-, V., keuchen, atmen, Pokorny 838; L.: Hh 234
*néopan, *néop-an, ae., st. V. (2): Vw.: s. ge-; E.: germ. *naupan, sw.? V., überwältigen; L.: Hh 234
*neorþ, ae., Adj.: Vw.: s. ge-; Hw.: s. nea-r-u?; E.: unbekannter Herkunft; L.: Hh 234
neorxnawang, neorxna-wa-ng, ae., st. M. (a): nhd. Paradies; ÜG.: lat. paradisus Gl; E.: unbekannter Herkunft; s. wa-ng (1); L.: Hh 234
néosan, néo-s-an, ae., sw. V. (2) (1): Vw.: s. néo-s-ian
néosian, néosan, néo-s-ian, néo-s-an, ae., sw. V. (2) (1): nhd. ausfindig machen, besichtigen, besuchen, angreifen; ÜG.: lat. visere, visitare Gl; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nío-s-an; E.: germ. *neuhsjan, sw. V., wittern, untersuchen; idg. *neuks-, V., wittern, schnüffeln, spüren, Pokorny 768?; vgl. idg. *snēu-?, *neu-?, V., drehen, knüpfen, bewegen, Pokorny 977; L.: Hh 234, Hall/Meritt 248a, Lehnert 156b
néosung, néo-s-ung, ae., st. F. (ō): nhd. Zugang, Zutritt, Besuch; ÜG.: lat. visitatio; Vw.: s. ge-; E.: s. néo-s-ian; L.: Hall/Meritt 248b
néotan, néo-t-an, ae., st. V. (2): nhd. genießen, gebrauchen; Vw.: s. be-; Hw.: vgl. got. niutan, an. njōta, afries. niāta, anfrk. nietan, as. niotan, ahd. niozan; E.: germ. *neutan, st. V., einfangen, genießen, nutzen; idg. *neud-?, V., greifen, nutzen, ergreifen, Pokorny 768; L.: Hh 234, Hall/Meritt 248b, Lehnert 156b
néoten, néot-en, ae., st. N. (a): Vw.: s. níet-en
neoþan, neo-þ-an, ae., Adv.: nhd. nieder, herab, hinab; Vw.: s. -wear-d; Hw.: vgl. ahd. nida (1), afries. nitha*; E.: germ. *niþai, Adv., nieder, unter; s. idg. *ni-, *nei-, Präp., Adj., in, nieder; vgl. idg. *en- (1), Präp., in, Pokorny 312; L.: Hall/Meritt 248b
neoþanweard, niþeweard, neo-þ-an-wear-d, ni-þ-e-wear-d, ae., Adj.: nhd. gelegen neben, nieder; ÜG.: lat. (crepido) Gl; E.: s. neo-þ-an, wear-d (3); L.: Hall/Meritt 251a
neoþer, neo-þer, ae., Adv.: Vw.: s. ni-þer
neoþera, neo-þer-a, ae., Adv.: Vw.: s. ni-þer-a
néowe, néo-w-e, ae., Adj. (ja): Vw.: s. níe-w-e
neowol, neo-w-ol, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol
neowollic, neo-w-ol-lic, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol-lic
neowolnės, neo-w-ol-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. nio-w-ol-nės-s
neowolnėss, neo-w-ol-nės-s, ae., st. F. (jō): Vw.: s. nio-w-ol-nės-s
nēpflōd, nēp-flō-d, ae., st. M. (a): nhd. niedrige Ebbe; ÜG.: lat. ledo Gl; E.: unbekannter Herkunft oder zu germ. *nōpi-, *nōpiz?, Adj., knapp; s. ae. flō-d; L.: Hh 234
nepte, nept-e, ae., sw. F. (n): Vw.: s. næpt-e
*nėr, ae., st. N. (a): nhd. Rettung; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nėr-ian; E.: s. nėr-ian; L.: Hh 234
*nere, *ne-r-e, ae., sw. F. (n): nhd. Enge; Vw.: s. ang-; Hw.: s. nea-r-u (2), s. *no-r-a; L.: Hh 234
nėrgend, nėr-g-en-d, ae., Part. Präs. subst., M.: Vw.: s. nėr-ig-en-d
nėrian, nėr-ian, ae., sw. V. (1): nhd. retten, schützen, befreien, erlösen, verteidigen; ÜG.: lat. salvare; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nes-an; vgl. got. nasjan, an. næra, afries. nera, anfrk. *neren, as. nerian, ahd. nerien*; E.: germ. *nazjan, sw. V., heilen (V.) (1), retten, überstehen machen; s. germ. *nesan, st. V., gerettet werden, sich nähren; idg. *nes-, V., sich vereinigen, geborgen sein (V.), Pokorny 766; L.: Hh 234, Hall/Meritt 248b, Lehnert 156b, Obst/Schleburg 318b
nėriend, nėrigend, nėrgend, nėr-i-en-d, nėr-ig-en-d, nėr-g-en-d, ae., Part. Präs. subst., M.: nhd. Retter, Schützer, Christus; ÜG.: lat. salvator; Hw.: s. nėr-ian; I.: Lüs. lat. salvator; E.: s. nėr-ian; L.: Hall/Meritt 248b, Lehnert 156b, Gneuss Lb Nr. 13
nėrigend, nėr-ig-en-d, ae., Part. Präs. subst., M.: Vw.: s. nėr-i-en-d
nėru, nėr-u, ae., st. F. (i): nhd. Rettung, Nahrung; ÜG.: lat. salvatio; Vw.: s. eal-d-or-; E.: s. germ. *nazō-, *nazōn, *naza-, *nazan, st. M. (n), Erhalter, Retter, Heiler; vgl. idg. *nes-, V., sich vereinigen, geborgen sein (V.), Pokorny 766; L.: Hh 234
nėrung, nėr-ung, ae., st. F. (ō): nhd. Schutz; Hw.: vgl. ahd. narunga, afries. neringe; E.: s. nėr-ian; L.: Hall/Meritt 248b
-nės, ae., Suff.: Vw.: s. -nės-s
nesan, nes-an, ae., st. V. (5): nhd. gerettet werden, überleben, entkommen; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nėr-ian; E.: germ. *nesan, st. V., gerettet werden, sich nähren; idg. *nes-, V., sich vereinigen, geborgen sein (V.), Pokorny 766; L.: Hh 234, Hall/Meritt 248b, Lehnert 156b
nese, nisi, ne-se, ni-si*, ae., Adv.: nhd. „es sei nicht“, nein; Hw.: s. we-s-an; E.: s. ni-, we-s-an; L.: Hh 234
nėss, nė-s-s, ae., st. N. (ja): nhd. Vorgebirge; Hw.: s. næ-s-s; E.: germ. *nasja-, *nasjam, st. N. (a), Vorgebirge; s. idg. *nas-, *h₂n̥h₁os-, Sb., Nasenloch, Nase, Pokorny 755; vgl. idg. *anə-, *an- (3), *h₂enh₁-, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; L.: Hh 234
-nėss, niss, nyss, -nės-s, -nės, -nis-s, -nis, -nys-s, -nys, ae., Suff., st. F. (jō): Vw.: s. ā-blǣ-c-, ā-blā-w-, ā-bréo-t-, ā-bro-þ-en-, ā-bry-r-d-, ā-cen-n-ed-, ā-cwel-l-ed-, ǣ-byl-g-, ǣ-fæst-, ǣ-spri-ng-, ǣ-swi-c-, æt-íec-, æt-ȳw-, ǣþ-el-bor-en-, ǣ-þry-t-, ǣw-ig-, ǣw-isc-, ā-fa-n-g-en-, *ā-haf-u-, *ā-hėf-ed-, *ā-hėf-e-, ā-hiel-d-, ā-líe-s-ed-, ā-líe-s-, am-bih-t-sum-, ā-n-, an-byr-d-, and-cȳ-þ-, -and-e-t-, and-fė-n-g-, and-s-pyr-, and-wī-s-, ā-n-feal-d-, ang-, ā-n-mō-d-, ā-n-rǣ-d-, ār-fæst-, *ā-ri-s-, ār-léa-s-, ār-weor-þ-, ā-spru-ng-en-, ā-spru-ng-, ā-stā-n-d-en-, *ā-stīg-, ā-stro-g-d-, ā-stro-w-en-, ā-swu-nd-en-, ā-þen-e-, ā-þrot-en-, ā-þry-t-, ā-weg-ge-wi-t-, ā-wor-p-en-, ā-wor-p-, ā-wyr-g-ed-, *bær-n-ed-, *bær-, *bǣr-, be-byr-g-ed-, be-byr-ig-, *be-gė-ng-, be-hæf-ed-, be-hyg-d-ig-, bel-g-, beor-h-t-, *ber-end-, be-smi-t-e-, be-swi-c-e-, be-wėr-e-, be-wri-g-en-, *bīg-, bile-wit-, bi-smer-, bi-t-er-, *blǣ-c-, *blā-w-, bli-nd-, blī-þ-, bœ̄t-en-d-, *bor-en-, *brǣ-d-ed-, *brǣ-d-, brė-ng-, *bréo-t-, *bro-þ-en-, brōþor-lic-, *bry-r-g-ed-, *byr-ig-, bry-r-d-, *brȳ-t-ed-, *brȳ-t-en-, *byl-g-, *byr-d-, *byr-g-ed-, *cie-r-r-ed-, clǣ-n-, cneor-d-, cœ̄l-, cōl-, cor-en-, créas-, cry-p-el-, *cun-d-?, cūs-, *cwed-en-, *cwed-ol-, cwē-m-, *cweþ-, *cwœ̄-m-, cȳ-m-e-, cyn-n-rėc-c-en-, *cȳ-þ-ed-, *cȳ-þ-ig-, cȳ-þ-, *dǣ-l-ed-, *dǣ-l-, dǣ-l-nim-en-d-, dǣ-l-num-ul-, déa-g-ol-, déa-þ-bær-, déop-, deor-c-, dim-, dréa-m-, drē-f-ed-, *drėh-t-, dru-n-c-en-, dy-s-ig-, dwǣ-s-, éa-d-ig-, éa-d-, eal-d-or-lic-, ear-d-be-gė-ng-, earf-oþ-, ear-g-, éa-þ-mō-d-, éa-þ-, éaw-d-, ēc-, ed-cœ̄l-, efen-, efen-hėr-e-, efen-un-rōt-, ėf-t-for-gief-, ėf-t-sėl-e-, ėl-l-en-wōd-, ėl-þéo-d-ig-, ėl-þéo-d-, ėnd-e-byr-d-, eor-, et-ol-, fæg-er-, *fæst-, fæst-haf-ol-, féa-, *feal-d-, féa-sceaf-t-, feax-, fel-a-feal-d-, fel-a-s-pre-c-ol-, *fė-n-g-, flǣ-c-, *flœ̄-d-, flō-w-, for-brȳ-t-ed-, for-brȳ-t-en-, for-cie-r-r-ed-, for-dri-f-, for-e-ge-sėt-en-, for-e-gíe-m-, for-e-líor-, for-e-sæg-ed-, for-e-séo-, for-e-set-ed-, for-e-sėt-en-, for-e-set-, for-gief-en-, for-gief-, for-giet-el-, for-gni-d-en-, for-hæf-ed-, for-hog-od-, for-lǣ-t-, for-leg-, for-scrė-nc-ed-, for-sæg-, for-truw-od-, for-þ-ge-wi-t-, for-þ-lǣ-d-, for-þrǣst-ed-, for-þrǣst-, for-þryc-c-ed-, for-þryc-, for-þ-spō-w-, for-wi-t-ol-, for-wyr-p-, frǣ̆-c-ed-, fræt-en-, fræt-w-ed-, fra-m-sli-t-, frė-m-ed-, fre-m-sum-, frig-, frœ̄-c-ed-, frœ̄-c-el-, frœ̄-c-en-, frœ̄-c-er-, ful-l-frė-m-m-ed-, fū-l-, fylig-, *fyl-l-ed-, fyl-l-, fyr-wi-t-, gāl-, gear-u-wi-t-ol-, ge-bǣr-, ge-beor-h-t-, ge-bīg-, ge-brė-ng-, ge-bry-r-d-, ge-byr-g-ed-, ge-cíe-g-, ge-cneor-d-, ge-cœ̄l-, ge-cor-, ge-cos-t-, ge-cwē-m-, ge-cȳ-þ-ed-, ge-drē-f-ed-, ge-drē-f-, ge-drėh-t-, ge-féa-, ge-fiel-, ge-flǣ-c-, ge-frė-m-ed-, ge-fyl-l-ed-, ge-fyl-l-, ge-grip-en-, ge-grip-, ge-hæf-t-ed-, ge-hæf-t-, ge-hæp-lic-, ge-heal-d-, ge-híe-r-, ge-híe-r-sum-, ge-hri-n-e-, ge-hȳ-d-, ge-hyþ-e-lic-, *ge-íeht-, ge-lǣr-ed-, ge-līc-, ge-lío-r-ed-, ge-lōm-lic-, ge-mǣ-n-, ge-māg-, ge-māg-lic-, ge-māl-ic-, ge-mėt-fæst-, ge-mic-el-, ge-mœ̄t-, ge-nėr-ed-, *gė-ng-, geo-g-oþ-hā-d-, geon-d-strė-g-d-, geor-n-ful-, geor-n-, ge-rėc-ed-, ge-rėc-e-, ge-reor-d-, ge-ru-n-n-e-, ge-sæg-ed-, ge-sæg-, ge-sǣl-ig-, ge-sǣ-w-, ge-sciel-d-, ge-scrė-nc-ed-, ge-scrœ̄-p-e-, ge-sėt-en-, ge-sėt-, ge-sih-þ-, ge-stæ-þ-þ-ig-, ge-stro-g-d-, ge-sund-ful-, ge-swi-p-or-, ge-tǣs-, ge-tréow-léa-s-, ge-tréow-, ge-tȳd-, ge-þéo-d-, ge-þun-g-en-, ge-þwǣr-, ge-þwéor-, ge-we-s-, ge-wi-t-en-d-, ge-wi-t-en-, ge-wī-t-, ge-wrœ̄-g-ed-, *gief-ed-, *gief-, *gief-en-, gief-ol-, *gie-l-l-, gíe-m-e-léa-s-, giest-līþ-, *giet-el-, gī-fer-, gléa-w-, *gni-d-en-, gōd-, go-d-cun-d-, go-d-fre-c-, grǣ-d-ig-, gréa-t-, grim-, *grip-en-, *grip-, grœ̄-n-, grō-w-, *gu-n-n-en-, gyc-e-, *hā-d-, *hæf-ed-, *hæf-t-ed-, *hæf-t-, *hæp-lic-, hǣþ-en-, *haf-ol-, hā-l-ig-, hā-t-heort-, héa-h-steal-d-, *heal-d-, héa-n-, hear-d-, hearm-cwed-ol-, *hėf-ed-, *hėf-e-, hėf-ig-, *heort-, hėr-e-, *hiel-d-ed-, *hiel-d-, *híe-r-, híe-r-sum-, hléo-hræsc-, hlū-t-or-, hnéa-s-, hne-sc-, *hog-od-, *hræsc-, hréow-, hri-n-e-, hwī-t-, hwurf-ul-, *hyþ-e-lic-, hȳþ-, īdel-, *íec-, *íeh-t-, iel-d-, in-bær-n-ed-, in-bær-, in-bry-r-d-, in-cun-d-, in-ge-wi-t-, in-líeh-t-, in-swōg-en-, in-tim-ber-, *lǣ-d-, lǣr-, *lǣ-t-, lan-d-be-gė-ng-, lang-mō-d-, lang-, léaf-, léa-s-, *leg-en-, līc-, *līc-weor-þ-, *líeh-t-ed-, *líeh-t-, *líe-s-ed-, líe-s-, lío-r-ed-, lío-r-, li-þ-e-bīg-, *lōm-lic-, lyg-en-, lyg-, mǣ-r-, mǣ-t-, *māg-, *māg-lic-, *māl-ic-, man-cweal-m-, man-þwǣr-, méag-ol-, méag-ol-mō-d-, mear-u-, med-mic-el-, med-try-m-, mėn-n-isc-, mic-el-, mil-d-heort-, *mō-d-, mō-d-ig-, mœ̄-þ-, myrg-, néa-h-, nea-r-u-, níe-d-þearf-, níe-w-, *nim-en-d-, nio-w-ol-, ni-þer-, *num-ul-, nyt-t-, œ̄ht-, of-er-flœ̄-d-, of-er-flō-w-, of-er-, of-er-giet-el-, of-er-giet-, of-er-híe-r-, of-er-s-pre-c-ol-, of-er-s-wī-þ-, of-er-þryc-c-ed-, of-slėg-en-, of-þryc-, on-bry-r-d-ed-, on-bry-r-d-, on-géagn-wier-d-, on-ge-līc-, on-gu-n-n-en-, on-hiel-d-ed-, on-hiel-d-, on-hyr-e-, on-līc-, on-líeh-t-ed-, on-líeh-t-, on-líe-s-, on-sǣt-, on-spru-ng-en-, on-tim-ber-, on-ty-g-, on-þwæg-en-, on-wealh-, on-weor-p-, on-wi-t-, on-wri-g-en-, op-en-, or-fierm-, or-mǣ-t-, or-mō-d-, or-sorg-, on-wė-nd-ed-, *rǣ-d-, réad-, rėc-ed-, rec-e-, rih-t-, rih-t-wī-s-, rī̆-p-, *ri-s-, rœ̄-þ-, rōp-, *rōt-, rō-w-, *ru-n-n-e-, *sæg-ed-, *sæg-, *sǣl-ig-, *sǣt-, *sǣ-w-, sā-l-, sam-wrǣ-d-, sā-r-, *scæþ-ful-, *scæþ-þ-ed-, *scæþ-þ-ig-, *scéa-d-, *sceaf-t-, scíe-, scī-n-, *scrė-nc-ed-, seal-d-, sea-l-t-, scéa-p-, sceaþ-en-, scor-t-, *séo-, *set-ed-, *set-en-, *set-, si-cor-, sig-or-fæst-, sing-al-, s-lǣp-, s-lāp-ol-, s-lāp-or-, sléac-or-, *slėg-en-, s-li-p-or-, sli-t-, s-méa-, smi-c-er-, snel-, sœ̄c-, s-ōþ-fæst-, spœ̄-d-ig-, s-pre-c-ol-, *spri-ng-, *spru-ng-en-, *spru-ng-, *s-pyr-, stæ-þ-þ-ig-, sta-n-d-en-, *sta-n-d-, sta-þol-, stė-d-ig-, *stė-n-c-, stīg-, s-til-, stī-þ-, stræ-c-, stræ-g-d-, *strė-g-d-, stro-g-d-, *stro-w-en-, stu-n-t-, s-tyr-en-, *sum-, sū-m-, sund-ful-, swǣl-ed-, s-wǣr-, swang-or-, s-wār-c-mō-d-, *swi-c-, *swi-c-e-, s-wī-þ-, s-wī-þ-mō-d-, swōt-, sȳfer-, symbel-, tǣl-, *tǣs-, tear-t-, tī-d-lic-, *tiec-, tíe-d-er-, *tim-ber-, tō̆-æt-iec-, tō̆-brǣ-d-ed-, tō̆-brǣ-d-, tō̆-brė-ng-, tō̆-brȳ-t-ed-, tō̆-dǣ-l-ed-, tō̆-dǣ-l-, tō̆-ge-íeh-t-, *to-g-en-, tō̆-íec-, tō̆-líe-s-, torh-t-, tō̆-scéa-d-, tō̆-sli-t-, tō̆-stė-nc-ed-, tō̆-stė-nc-, tō̆-we-s-, tō̆-wor-p-, tréow-léa-s-, tréow-, trund-ul-, try-m-, tȳ-d-er-, *ty-g-, þearf-ed-, þearf-en-d-, þearf-, *þen-e-, þéo-d-, þéo-d-sum-, þéo-st-or-, þic-, *þrǣst-ed-, *þrǣst-, þréa-t-, þri-, *þro-t-en-, *þryc-c-ed-, *þryc-, *þry-t-, þun-g-en-, *þwæg-en-nės-s, þwǣr-, þwéor-, un-and-cȳ-þ-ig-, un-ber-end-, under-sta-n-d-en-, un-éa-þ-e-lic-, un-for-hæf-ed-, un-ful-frė-m-ed-, un-ge-cneor-d-, un-ge-lǣr-ed-, un-ge-léaf-ful-, un-ge-léaf-sum-, un-ge-līc-, un-ge-líef-en-, un-ge-me-t-, un-ge-sǣl-ig-, un-ge-scæþ-ful-, un-ge-scrœ̄-p-, un-ge-tréow-, un-ge-þwǣr-, un-gléa-w-, un-híe-r-sum-, un-leo-þ-u-wāc-, un-mǣ-t-, un-nyt-t-, un-rih-t-, un-rih-t-wī-s-, un-rōt-, un-scæþ-ful-, un-scæþ-þ-ed-, un-scæþ-þ-ig-, un-s-cam-ful-l-, un-si-b-sum-, un-sȳfer-, un-tō̆-dǣ-l-ed-, un-tréow-, un-try-m-, un-þwǣr-, un-wī-s-, up-ā-hėf-ed-, up-ā-hėf-e-, up-ā-ri-s-, up-ā-stīg-, up-hėf-e-, up-spru-ng-en-, ūt-lǣ-d-, ūt-ri-n-, wā-c-mō-d-, wǣdl-, wæf-er-, wærgol-, wæ-st-m-bǣr-, wæ-st-m-ber-end-, wa-n-haf-ol-, weal-d-, *wear-d-, wear-g-, wear-m-, wē̆l-ge-cwœ̄-m-, wē̆l-ge-līc-weor-þ-, wē̆l-wi-l-l-e-nd-, *weor-p-, weor-þ-, *we-s-, w-ī-d-gie-l-l-, *wier-d-, wīf-geor-n-, wī-s-, *wi-t-en-d-, *wi-t-en-, wi-t-, wi-t-ol-, wi-þ-cwed-en-, wi-þer-cwed-ol-, wi-þer-cweþ-, wi-þer-wear-d-, wi-þ-lǣ-d-, wi-þ-me-t-e-, wi-þ-set-, wlæc-, wōd-, wœ̄d-en-heort-, wœ̄r-ig-, wœ̄-st-, wœ̄-þ-, wō-h-ful-, *wor-p-en-, *wor-p-, *wrǣ-d-, wrǣ-n-, wri-g-el-, *wri-g-en-, *wrœ̄-g-ed-, wyn-sum-, wyrc-, wyr-g-cwed-ol-, wyr-g-ed-, *wyr-p-, yf-el-, ymb-ceorf-, ymb-sta-n-d-en-, ymb-sta-n-d-, yrf-e-wear-d-; Hw.: vgl. afries. *-nisse, as. -nessi, ahd. nessī; E.: germ. *-assuz, Suff., ...is; vgl. idg. *-tu-, Suff.; L.: Lehnert 157a
nest (1), ae., st. N. (a): nhd. Nest, Brut; ÜG.: lat. nidus Gl; E.: germ. *nesta- (1), *nestam, *nista-, *nistam, st. N. (a), Nest; s. idg. *nizdos, Sb., Nest, Pokorny 769, 887; L.: Hh 234
nest (2), nes-t, ae., st. N. (a): nhd. Futter (N.) (1), Nahrung; ÜG.: lat. epimenia Gl, stipendium Gl; Vw.: s. -po-c-c-a; Hw.: s. nes-an; E.: germ. *nesta- (2), *nestam, st. N. (a), Zehrung, Vorrat, Kost, Nahrung; s. idg. *nes-, V., sich vereinigen, geborgen sein (V.), Pokorny 767; L.: Hh 234, Hall/Meritt 248b, Lehnert 157a
nēst, nē-st, ae., Adj.: Vw.: s. níe-h-st
nestan, ne-s-t-an, ae., sw. V. (1): nhd. spinnen; ÜG.: lat. nere Gl; E.: germ. *nastjan, *nestjan, sw. V., heften, binden; s. idg. *ned- (1), V., drehen, knoten, knüpfen, Pokorny 758; L.: Hh 234
nestig, ne-st-ig, ae., Adj.: Vw.: s. ni-st-ig
nestlian, nest-l-ian, ae., sw. V.: nhd. nisten, ein Nest machen; Hw.: s. nist-l-ian; E.: s. nest (1); L.: Hh 234
nestpocca, nestpohha, nes-t-po-c-c-a, nes-t-po-h-h-a, ae., sw. M. (n): nhd. Ranzen, Geldtasche; ÜG.: lat. pera Gl; E.: s. nes-t (2), po-c-c-a; L.: Hall/Meritt 248b
nestpohha, nes-t-po-h-h-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. nes-t-po-c-c-a
neta, net-a, ae., sw. M. (n): nhd. Netzhaut; Hw.: s. nėt-t; E.: s. nėt-t; L.: Hh 235
nėtel, nėt-el, ae., F.: nhd. Nessel; ÜG.: lat. acantum, urticetum Gl; Hw.: s. nėt-t, nėt-el-e; E.: germ. *natilō-, *natilōn, sw. F. (n), Nessel; vgl. idg. *ned- (1), V., drehen, knoten, knüpfen, Pokorny 759; L.: Hh 235
nėtele, nėt-el-e, ae., sw. F. (n): nhd. Nessel; ÜG.: lat. acantum; Hw.: s. nėt-el; E.: s. nėt-t; L.: Hh 235, Hall/Meritt 248b, Lehnert 157a
nēten, nēt-en, ae., st. N. (a): Vw.: s. níet-en
nētl, nē-tl, ae., st. F. (ō): Vw.: s. nǣ-dl
nėtt, nėt-t, ae., st. N. (ja): nhd. Netz; ÜG.: lat. cassis (M.) Gl, rete Gl, reticulum Gl; Vw.: s. ǣl-, fu-g-ol-; Hw.: vgl. got. nati*, an. net, afries. *net, as. netti, ahd. nezzi; E.: germ. *natja-, *natjam, st. N. (a), Netz; s. idg. *ned- (1), V., drehen, knoten, knüpfen, Pokorny 759; L.: Hh 235
nėtte, nėt-t-e, ae., sw. F. (n): nhd. Netzhaut; ÜG.: lat. obligia Gl; Hw.: s. nėt-t; E.: s. nėt-t; L.: Hh 235
nēþan, nēþ-an, ae., sw. V. (1): Vw.: s. nœ̄þ-an
neþer, ne-þer, ae., Adv.: Vw.: s. ni-þer
neþerian, ne-þer-ian, ae., sw. V. (2): Vw.: s. ni-þer-ian
nēþl, nē-þl, ae., st. F. (ō): Vw.: s. nǣ-dl
neuanséad, neu-an-séa-d, ae., Sb.: Vw.: s. ne-w-e-séo-þ-a
neurism, ae., st. F. (ō): nhd. Pulsadererweiterung; I.: Lw. gr. aneurysma; E.: s. gr. aneurysma; L.: Hh 235
neweséoþa, nǣnsīd, nǣnsood, neuanséad, ne-w-e-séo-þ-a, nǣ-n-sī-d, nǣ-n-soo-d, neu-an-séa-d, ae., sw. M. (n): nhd. Weichen (F.) (1); E.: s. nio-w-ol; germ. *seidō-, *seidōn, *sīdō-, *sīdōn, sw. F. (n), Seite, Flanke, Rand, Strand; s. idg. *sēi- (2), *sē-, *səi-, *sī-, *sə-, V., Sb., senden, werfen, fallen lassen, säen, säumen, Ruhe, Kraft, Pokorny 889; L.: Hh 235
nēxt, nē-xt, ae., Adj.: Vw.: s. níe-h-st
ni-, ae., Präf.: nhd. nicht; Hw.: s. n-; E.: germ. *ne, Negationspartikel, Adv., nicht; germ. *ni, Konj., dass nicht, nicht; idg. *nē̆ (1), Konj., Negationspartikel, nicht, Pokorny 757; L.: Hh 235
ni (1), ae., Adv.: Vw.: s. ne (1)
ni (2), ae., Konj.: Vw.: s. ne (2)
ni eart*, ni ear-t*, ae., anom. V. (2. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): Vw.: s. n-ear-t
ni is*, ae., V. (3. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): Vw.: s. n-is
ni wǣre*, ni wǣ-r-e*, ae., V.: Vw.: s. n-ǣ-r-e
ni wæs*, ni wæ-s*, ae., V. (3. Pers. Sg. Prät. Akt. Ind.): Vw.: s. n-æ-s (1)
ni walde*, ni wa-l-de*, ae., V. (3. Pers. Sg. Prät. Ind. Akt. Ind.): Vw.: s. n-a-l-de
ni wile*, ni wi-l-e*, ae., V. (1. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): Vw.: s. ne-le
ni witan*, ni wi-t-an*, ae., V.: Vw.: s. ny-t-an
ni witende*, ni wi-t-en-d-e*, ae., Adv.: Vw.: s. ny-t-en-d-e
ni wolde*, ni wo-l-d-e*, ae., V.: Vw.: s. n-o-l-d-e
nī- (2), ae., Präf.: nhd. neu; Hw.: s. níe-w-e; E.: germ. *neuja-, *neujaz, *niwja-, *niwjaz, Adj., neu; idg. *neu̯i̯os, *neu̯os, Adj., neu, Pokorny 769; vgl. idg. *nū̆, Adv., nun, jetzt, Pokorny 770; L.: Hh 235
niǣfre*, ni-ǣ-fr-e*, ae., Adv.: Vw.: s. n-ǣ-fr-e
niǣnig*, ni-ǣ-n-ig*, ae., Pron., Adj.: Vw.: s. n-ǣ-n-ig
niǣniht*, ni-ǣ-n-ih-t*, ae., st. N. (a): Vw.: s. n-ǣ-n-ih-t
niāhwǣrni*, ni-ā-hwǣ-r-ni*, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā-we-r
niāhwæþer* (1), ni-ā-hwæ-þer*, ae., Pron., Adv.: Vw.: s. n-ā-hwæ-þer
niāhwæþer* (2), ni-ā-hwæ-þer*, ae., Pron., Adv.: Vw.: s. n-ǣg-þer
niān*, ni-ā-n*, ae., Pron., Adj.: Vw.: s. n-ā-n
niānwiht*, ni-ān-wih-t*, ae., st. N. (a): Vw.: s. n-ān-uh-t
niāþing*, ni-ā-þing*, ae., st. N. (a): Vw.: s. n-ā-þing
niāwa*, ni-āw-a*, ae., Adv.: Vw.: s. n-āw-a
niāwiht* (1), ni-ā-wih-t*, ae., st. N. (a): Vw.: s. n-ā-h-t (1)
niāwiht* (2), ni-ā-wih-t*, ae., Adj.: Vw.: s. n-ā-h-t (2)
niāwiht* (3), ni-ā-wih-t*, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā-h-t (3)
niāwihtþæshwōn*, ni-ā-wih-t-þæ-s-hwōn*, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā-te-s-hwōn
*nibba?, *nib-b-a?, ae., sw. M. (n): nhd. Spitze; Hw.: s. *nib-b-e?; Q.: ON; E.: germ. *nabja-, *nabjam, st. N. (a), Schnabel, Nase; L.: Hh 235
*nibbe?, *nib-b-e?, ae., sw. F. (n): nhd. Spitze; Hw.: s. *nib-b-a; Q.: ON; E.: germ. *nabja-, *nabjam, st. N. (a), Schnabel, Nase; L.: Hh 235
nic, niic, n-ic, ni-ic*, ae., Adv.: nhd. nicht ich; E.: s. ne (1), ic; L.: Hh 235
niccan, n-ic-c-an, ae., sw. V.: nhd. nein sagen, verweigern; Hw.: s. n-ic; I.: Lbd. lat. negare?; E.: s. n-ic; L.: Hh 235
nicor, nic-or, ae., M.: nhd. Wassergeist, Seeungeheuer, Flusspferd, Walross; E.: s. germ. *nikwis, *nikwisi, Sb., Nixe, Wassergeist; vgl. idg. *neigᵘ̯-, V., waschen, Pokorny 761; L.: Hh 235
nīdan, nī-d-an, ae., sw. V. (1): Vw.: s. níe-d-an
niealles*, ni-eal-l-es*, ae., Adv.: Vw.: s. n-eal-l-es
níed (1), néad, néod, nȳd, níe-d, néa-d, néo-d, nȳ-d, ae., st. F. (i): nhd. Not, Zwang, Fessel (F.) (1), Pflicht (F.) (1), Bedarf, Auftrag, Geschäft, Elend, Unglück, Schwierigkeit, Beschwerde, Kraft, Gewalt, Notwendigkeit; ÜG.: lat. (invitus), necessitas Gl, vis Gl; Vw.: s. -bād, -be-þearf, -clīf-a, -dǣ-d-a, -far-u, -ge-fœ̄r-a, -geld-a, -ge-steal-l-a, -gield, -mǣg*, -māg-e*, -nim-a, -nim-ing, -si-b-b, -þearf (1), -þearf (2), -wǣdl-a; Hw.: vgl. got. nauþs, an. nauð, afries. nêd, as. nōd, ahd. nōt; E.: germ. *naudi-, *naudiz, st. F. (i), Not, Zwang, Bedrängnis, n-Rune; idg. *nəuti-, Sb., Not, Zwang, Ermüdung; s. idg. *nāu-, Sb., V., Tod, Leiche, abquälen, zusammensinken, Pokorny 756?; idg. *neu- (2), V., bewegen, stoßen, rücken, nicken, winken, Pokorny 767?; L.: Hh 235, Hall/Meritt 249a, Lehnert 159b, Obst/Schleburg 318b
níed (2), néod, níe-d, néo-d, ae., st. F. (ō): nhd. Wunsch, Verlangen, Eifer; Vw.: s. nea-r-u-; E.: germ. *neuda-, *neudaz, st. M. (a), Drang, Verlangen; s. idg. *neu- (2), V., bewegen, stoßen, rücken, nicken, winken, Pokorny 767; L.: Hh 235, Hall/Meritt 248a, Lehnert 156a
níedan, nȳdan, nīdan, níe-d-an, nȳ-d-an, nī-d-an, ae., sw. V. (1): nhd. nötigen, zwingen, drängen; ÜG.: lat. cogere Gl, compellere Gl, impellere Gl, violare Gl, (violens) Gl; Vw.: s. for-, ge-; Hw.: s. níe-d (1); vgl. an. neyða, afries. nêda, as. nōdian*, ahd. notēn; E.: germ. *naudjan, sw. V., nötigen, quälen, zwingen; s. idg. *nāu-, Sb., V., Tod, Leiche, abquälen, zusammensinken, Pokorny 756?; idg. *neu- (2), V., bewegen, stoßen, rücken, nicken, winken, Pokorny 767?; L.: Hh 235, Hall/Meritt 249a, Lehnert 159b, Obst/Schleburg 318b
níedbād, níe-d-bād, ae., st. F. (ō): nhd. Zoll, Erpressung, Körperstrafe; E.: s. níe-d (1), bād; L.: Hall/Meritt 249a
níedbeþearf, níe-d-be-þearf, ae., Adj.: nhd. notwendig; E.: s. níe-d (1), be-, þearf; L.: Hall/Meritt 249a, Lehnert 157a
níedcleofa*, níe-d-cleof-a*, ae., sw. M. (n): Vw.: s. níe-d-clīf-a*
níedclīfa*, níedcleofa, nēdclīfa, nēdcleofa, níe-d-clīf-a*, níe-d-cleof-a*, nē-d-clīf-a*, nē-d-cleof-a, ae., sw. M. (n): nhd. Gefängnis; E.: s. níe-d (1), clīf-a; L.: Lehnert 155b
níeddǣda, níe-d-dǣ-d-a, ae., sw. M. (n): nhd. „Zwangstäter“, unter Zwang Handelnder; E.: s. níe-d (1), *dǣd-a; L.: Hh 68
níede, nȳde, níe-d-e, nȳ-d-e, ae., Adv.: nhd. notwendigerweise, gezwungen; ÜG.: lat. necessarius Gl, necesse Gl; Hw.: s. níe-d (1); L.: Hh 235, Hall/Meritt 249a, Lehnert 159b
níedfaru, néodfaru, níe-d-far-u, néo-d-far-u, ae., st. F. (ō): nhd. Zwangsreise, Tod; E.: s. níe-d (1), far-u; L.: Lehnert 156a
níedful, néodful, níe-d-ful, néo-d-ful, ae., Adj.: nhd. ernsthaft, eifrig; E.: s. níe-d (2), ful-l (2); L.: Hall/Meritt 248a, Lehnert 156a
níedgefēra*, níe-d-ge-fēr-a*, ae., sw. M. (n): Vw.: s. níe-d-ge-fœ̄r-a*
níedgefœ̄ra*, níedgefēra, nȳdgefœ̄ra, nȳdgefēra, níe-d-ge-fœ̄r-a*, níe-d-ge-fēr-a*, nȳ-d-ge-fœ̄r-a*, nȳ-d-ge-fēr-a, ae., sw. M. (n): nhd. „Notgefährte“, Freund in der Not; E.: s. níe-d (1), ge-fœ̄r-a; L.: Lehnert 160a
níedgelda, níe-d-geld-a, ae., sw. M. (n): nhd. „Zwangsgelter“, Schuldner; ÜG.: Lüt. lat. debitor?; I.: Lbi. lat. debitor; E.: s. níe-d (1), *geld-a; L.: Gneuss Lb Nr. 145
níedgestealla, nȳdgestealla, níe-d-ge-steal-l-a, nȳ-d-ge-steal-l-a, ae., sw. M. (n): nhd. Freund in der Not, Kampfgefährte; E.: s. níe-d (1), ge-steal-l-a; L.: Lehnert 160a
níedgield*, níedgild, níedgyld, nȳdgield, nȳdgild, nȳdgyld, níe-d-gield*, níe-d-gild*, níe-d-gyld*, nȳ-d-gield*, nȳ-d-gild, nȳ-d-gyl-d, ae., st. N. (a): nhd. „Notgeld“, Tribut; E.: s. níe-d (1), gield; L.: Hall/Meritt 253a, Lehnert 160a
níedgild*, níe-d-gild*, ae., st. N. (a): Vw.: s. níe-d-gield*
níedgyld*, níe-d-gyld*, ae., st. N. (a): Vw.: s. níe-d-gield*
níedlic, néodlic, níe-d-lic, *néo-d-lic, ae., Adj.: nhd. eifrig, ernsthaft; ÜG.: lat. (necessitudo) Gl; Hw.: s. níe-d-līc-e; E.: s. níe-d (2), -līc (3); L.: Hall/Meritt 248a, Lehnert 156b
níedlīce, néodlīce, níe-d-līc-e, néo-d-līc-e, ae., Adv.: nhd. eifrig, ernsthaft; E.: s. níe-d-lic; L.: Hall/Meritt 248a, Lehnert 156b
níedmǣg*, nȳdmǣg, níe-d-mǣg*, nȳ-d-mǣg, ae., st. M. (a): nhd. Verwandter, Vetter; Vw.: s. ge-; E.: s. níe-d (1), mǣg; L.: Hall/Meritt 253b, Lehnert 160a
níedmāge*, nȳdmāge, níe-d-māg-e*, nȳ-d-māg-e, ae., sw. F. (n): nhd. Verwandte, Cousine; Vw.: s. ge-; E.: s. níe-d (1), māg-e; L.: Hall/Meritt 253b, Lehnert 160a
níednima, níe-d-nim-a, ae., sw. M. (n): nhd. „Notnehmer“, Ansichreißer, Räuber; ÜG.: lat. (rapina) Gl, raptor Gl, violens?; E.: s. níe-d (1), *-nim-a
níedniming, níe-d-nim-ing, ae., st. F. (ō): nhd. „Notnehmen“, Rauben; ÜG.: lat. rapina Gl; E.: s. níe-d (1), nim-an
níednimu, níe-d-nim-u, ae., F.: Vw.: s. néa-d-nim-u
níedsibb, níe-d-si-b-b, ae., st. F. (jō): nhd. Beziehung; E.: s. níe-d (1), si-b-b; L.: Hall/Meritt 249a
níedþearf (1), níe-d-þearf, ae., st. F. (ō): nhd. Not, Notwendigkeit; ÜG.: lat. necessitas Gl, opus Gl; Hw.: vgl. got. naudiþaúrfts (2), as. nōdthurft*, ahd. nōtdurft; E.: s. níe-d (1), þearf; L.: Hall/Meritt 249a
níedþearf (2), níe-d-þearf, ae., Adj.: nhd. notwendig; ÜG.: lat. necessarius Gl, necesse Gl; Vw.: s. -lic, -līce, -nės-s; Hw.: vgl. got. naudiþaúrfts* (1); E.: s. níe-d (1), þearf-a; L.: Hall/Meritt 249a
níedþearflic, níe-d-þearf-lic, ae., Adj.: nhd. notwendig, nützlich; ÜG.: lat. necessarius; E.: s. níe-d-þearf (2), -līc (3); L.: Hall/Meritt 249b
níedþearflīce, níe-d-þearf-līc-e, ae., Adv.: nhd. notwendig, nützlich; E.: s. níe-d-þearf-lic; L.: Hall/Meritt 249b
níedþearfnės, níe-d-þearf-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. níe-d-þearf-nės-s
níedþearfnėss, níe-d-þearf-nės-s, níe-d-þearf-nės, ae., st. F. (jō): nhd. Brauchen, Notwendigkeit; ÜG.: lat. necessarius (M.) Gl, necessitas Gl; E.: s. níe-d-þearf (2), -nės-s; L.: Hall/Meritt 249b
níedwǣdla, níe-d-wǣdl-a, ae., sw. M. (n): nhd. Notleidender; E.: s. níe-d (1), wǣdl-a (2); L.: Hall/Meritt 249b
niefani*, ni-efa-ni*, ae., Konj., Präp.: Vw.: s. n-ef-ne
níehst, nēhst, nēist, nēst, nēxt, nȳhst, níe-h-st, nē-h-st, nēi-st, nē-st, nē-x-t, nȳ-h-st, ae., Adj.: nhd. nächste; ÜG.: lat. extraneus, proximus Gl; Hw.: s. *néa-h (1); E.: s. *néa-h (1); L.: Hh 235, Hall/Meritt 249b, Lehnert 157a; R.: æt níe-h-st-an, ae., Adv.: nhd. zuletzt, am Schluss; L.: Lehnert 157a
níehsta, níeh-st-a, ae., sw. M. (n): nhd. Nächster, Nachbar, Freund, Verwandter; ÜG.: lat. proximus; Hw.: s. níe-h-st; I.: Lbd. lat. proximus; E.: s. níe-h-st; L.: Gneuss Lb Nr. 151
nieht, ae., st. F. (ō): Vw.: s. niht
níehþ, nēhþ, níe-h-þ, nē-h-þ, ae., F.: nhd. Nähe; Hw.: s. *néa-h (1); E.: s. *néa-h (1); L.: Hh 235
níer, níe-r, ae., Adj., Adv.: Vw.: s. néa-r
nierwan, nie-r-w-an, ae., sw. V. (1): nhd. zwängen, einsperren; Hw.: s. nea-r-u (1); vgl. afries. nara; E.: germ. *narwjan, sw. V., verengen; s. idg. *sner- (2), V., drehen, winden, schnüren, schrumpfen, Pokorny 975?; vgl. idg. *snē-, *snēi-, V., Sb., drehen, weben, spinnen, nähen, Faden, Pokorny 973; L.: Hh 235
nierwėtt, nie-r-wė-t-t, ae., N.: nhd. Enge, Engpass, Atemnot; Hw.: s. nie-r-w-an; E.: s. nie-r-w-an; L.: Hh 235
nierwþ, nie-r-w-þ, ae., st. F. (ō): nhd. Gefängnis; Hw.: s. nea-r-u (2); E.: s. nea-r-u (2); L.: Hh 235
níeten, nīten, nēten, néoten, nȳten, níet-en, nīt-en, nēt-en, néot-en, nȳt-en, ae., st. N. (a): nhd. Kleinvieh, Tier; ÜG.: lat. animal Gl, iumentum Gl, pecus Gl; Hw.: s. néat (1); E.: s. néat (1); L.: Hh 236, Hall/Meritt 249b, Lehnert 157a
níewan, níe-w-an, ae., Adv.: nhd. neulich, kürzlich; Hw.: s. níe-w-an-e, níe-w-e; E.: s. níe-w-e; L.: Hh 236
níewane, níe-w-an-e, ae., Adv.: nhd. neulich, kürzlich; Hw.: s. níe-w-an; E.: s. níe-w-e; L.: Hh 236
níewcumen (1), nīwcumen (1), níe-w-cu-m-en, nī-w-cu-m-en (1), ae., Part. Prät., Adj.: nhd. kürzlich gekommen; E.: s. níe-w-e, cu-m-an; L.: Lehnert 158b
níewcumen (2), nīwcumen (2), níe-w-cu-m-en, nī-w-cu-m-en (2), ae., Part. Prät. subst., M.: nhd. Neuankommender; E.: s. níe-w-cu-m-en (1); L.: Hall/Meritt 251b, Lehnert 158b
níewe, nīwe, néowe, níe-w-e, nī-w-e, néo-w-e, ae., Adj. (ja): nhd. neu, frisch, unerhört, unversucht; ÜG.: lat. novellus, (novitas), novus Gl, recens Gl, rudis Gl; Vw.: s. ed-, -cu-m-en; Hw.: s. nī-; vgl. got. niujis, an. nȳr, afries. nīe, anfrk. nūwi, as. niuwi*, ahd. niuwi*; E.: germ. *neuja-, *neujaz, *niwja-, *niwjaz, Adj., neu; idg. *neu̯i̯os, *neu̯os, Adj., neu, Pokorny 769; vgl. idg. *nū̆, Adv., nun, jetzt, Pokorny 770; L.: Hh 236, Hall/Meritt 251b, Lehnert 158b
níeweren, níewern, níe-w-eren, níe-w-ern, ae., Adj.: nhd. zart; Hw.: s. níe-w-e; E.: s. níe-w-e; L.: Hh 236
níewern, níe-w-ern, ae., Adj.: Vw.: s. níe-w-eren
níewian, nīwian, níe-w-ian, nī-w-ian, ae., sw. V. (2): nhd. erneuern, wiederherstellen; ÜG.: lat. restituere Gl; Vw.: s. ed-, ėf-t-ge-, ėf-t-, ge-ed-, ge-; Hw.: s. níe-w-e; E.: germ. *neujōn, *niwjōn, sw. V., erneuern; s. idg. *neu̯i̯os, *neu̯os, Adj., neu, Pokorny 769; vgl. idg. *nū̆, Adv., nun, jetzt, Pokorny 770; L.: Hall/Meritt 251b
níewing, níe-w-ing, ae., st. F. (ō): nhd. junger Baum?; ÜG.: lat. novella; E.: s. níe-w-ian
níewlic, nīwlic, níe-w-lic, nī-w-lic, ae., Adj.: nhd. neu, frisch; Hw.: s. níe-w-e; E.: s. níe-w-e, -līc (3); L.: Hall/Meritt 251b, Lehnert 158b
níewlīce, nīwlīce, níe-w-līc-e, nī-w-līc-e, ae., Adv.: nhd. neu, frisch, kürzlich, neulich; Hw.: s. níe-w-e; E.: s. níe-w-e-lic; L.: Hall/Meritt 251b
níewnės, níe-w-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. níe-w-nės-s
níewnėss, nīwnėss, níe-w-nės-s, níe-w-nės, nī-w-nės-s, nī-w-nės, ae., st. F. (jō): nhd. Neuheit, Neuigkeit; ÜG.: lat. novitas?; Hw.: s. níe-w-e; E.: s. níe-w-e, -nės-s; L.: Hall/Meritt 251b
níewunga, níe-w-ung-a, ae., Adv.: nhd. neu, erneuert; ÜG.: lat. (recens) Gl; E.: s. níe-w-e; L.: Hall/Meritt 251b
nifol, nif-ol, ae., Adj.: nhd. dunkel; E.: germ. *nebula-, *nebulaz, *nebela-, *nebalaz, Adj., dunkel; s. idg. *enebʰ- (2), *nebʰelā, *nébʰelh₂-, Sb., Nebel, Wolke, Pokorny 315; L.: Hh 236
nift, ae., st. F. (ō): nhd. Nichte, Enkelin, Stieftochter; ÜG.: lat. neptis, privigna Gl; Hw.: vgl. an. nipt, afries. nift, ahd. nift; E.: germ. *nefti-, *neftiz, st. F. (i), Nachkomme, Verwandte; s. idg. *nepti-, M., F., Abkömmling, Enkelin, Nichte, Pokorny 764; L.: Hh 236, Hall/Meritt 249b, Lehnert 157a
nigon, ae., Num. Kard.: Vw.: s. nigun
nigonfeald, nigon-feal-d, ae., Adj.: Vw.: s. nigun-feal-d
nigonnihte, nigon-niht-e, ae., Adj.: Vw.: s. nigun-niht-e
nigonwintre, nigon-wi-n-tr-e, ae., Adj.: Vw.: s. nigun-wi-n-tr-e
nigoþa, nig-oþa, ae., Num. Ord.: nhd. neunte; ÜG.: lat. non Gl; Hw.: s. nig-un; vgl. an. niunda*, an. niundi, afries. nigunda, as. nigundo*, ahd. niunto; E.: germ. *newundō-, *newundōn, *newunda-, *newundan, *neundō-, *neundōn, *neunda-, *neundan, Num. Ord., neunte; s. idg. *neu̯eno-, Num. Ord., neunte, Pokorny 319; L.: Hh 236
nigun, nigon, nygon, ae., Num. Kard.: nhd. neun; ÜG.: lat. novem Gl; Vw.: s. -feal-d, -niht-e, -teog-oþa*, -tíen, -tig, -wi-n-tr-e; Hw.: s. nig-oþa; vgl. got. niun, an. nīu, afries. nigun, as. nigun*, ahd. niun; E.: germ. *newun, *neun, Num. Kard., neun; idg. *eneu̯en, *neu̯n̥, *enu̯n̥, *h₁néu̯n̥-, Num. Kard., neun, Pokorny 318; L.: Hh 236, Hall/Meritt 249b, Lehnert 157a
nigunfeald, nigonfeald, nigun-feal-d, nigon-feal-d, ae., Adj.: nhd. neunfältig; E.: s. nigun, *feal-d (2); L.: Hall/Meritt 249b
nigunnihte, nigonnihte, nigun-niht-e, nigon-niht-e, ae., Adj.: nhd. neun Tage alt; E.: s. nigun, *niht-e (2); L.: Hall/Meritt 249b
nigunteogoþa*, nigunteoþa, nigun-teog-oþa*, nigun-teo-þa, ae., Num. Ord.: nhd. neunzehnte; ÜG.: lat. nonus decimus; Hw.: vgl. ahd. niuntazehanto*, afries. niguntīnda*; E.: s. nigun, teog-oþa; L.: Hall/Meritt 249b
nigunteoþa, nigun-teo-þa, ae., Num. Ord.: Vw.: s. nigun-teog-oþa*
niguntíen, nigun-tíen, ae., Num. Kard.: nhd. neunzehn; Hw.: vgl. as. niguntein*, ahd. niunzehan*, afries. niguntīne; E.: s. nigun, tíen; L.: Hall/Meritt 249b
niguntig, nigun-tig, ae., Num. Kard.: nhd. neunzig; Vw.: s. hund-; Hw.: vgl. got. niuntēhund, as. nigunta*, ahd. niunzug, afries. niguntich*; E.: s. nigun, -tig; L.: Hall/Meritt 249b
nigunwintre, nigonwintre, nigun-wi-n-tr-e, nigon-wi-n-tr-e, ae., Adj.: nhd. neun Jahre alt seiend; E.: s. nigun, *wi-n-tr-e; L.: Hall/Meritt 249b
nihabban*, ni-hab-b-an*, ae., sw. V.: Vw.: s. n-ab-b-an
nihæfig*, ni-hæf-ig*, ae., Adj.: Vw.: s. n-æf-ig
nihæft*, ni-hæf-t*, ae., F.: Vw.: s. n-æf-t
nihol, ni-h-ol, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol
nihold, ni-h-ol-d, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol
nihollic, ni-h-ol-lic, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol-lic
nihstig, nihstnig, nixtnig, nih-st-ig, nih-st-n-ig, nix-t-n-ig, ae., Adj.: nhd. nüchtern; Hw.: s. nist-ig, niht; I.: Lw. lat. nocturnus; E.: s. niht; s. lat. nocturnus, Adj., nächtlich, noch nichts gegessen habend; vgl. lat. nox, F., Nacht; vgl. idg. *nokt-, *nekᵘ̯t, *nokᵘ̯ts, F., Nacht, Abend, Dämmerung, Pokorny 762; L.: Hh 236
nihstnig, nih-st-n-ig, ae., Adj.: Vw.: s. nih-st-ig
niht (1), nieht, næht, neaht, ae., F. (kons.): nhd. Nacht, Dunkelheit; ÜG.: lat. nox Gl; Vw.: s. brȳ-d-, even-, mi-d-, mi-d-d-e-, sun-n-an-, -beal-u, -eal-d, -gė-ng-a, -gė-ng-e, -hel-m, -hræf-n, -hrō-c, -lic, -sang, -scu-a, -s-lǣp, -wac-u, -wear-d, -weorc; Hw.: vgl. got. nahts, an. nātt, afries. nacht, anfrk. naht, as. naht, ahd. naht; E.: germ. *naht-, *nahti, *nahtiz, st. F. (i), Nacht; vgl. idg. *nokt-, *nekᵘ̯t, *nokᵘ̯ts, F., Nacht, Abend, Dämmerung, Pokorny 763; L.: Hh 236, Hall/Meritt 250a, Lehnert 157b
niht (2), nih-t, ae., st. F. (i)?, st. N. (i): Vw.: s. nyh-t
nihtbealu, niht-beal-u, ae., st. N. (wa): nhd. nächtliche Zerstörung; E.: s. niht (1), beal-u (1); L.: Hall/Meritt 250a
*nihte (1), *niht-e, ae., N.: Vw.: s. sin-; Hw.: s. niht; E.: s. niht; L.: Hh 236
*nihte (2), *niht-e, ae., Adj.: nhd. nächtig; Vw.: s. ā-n-, nigun-, seofon-; Hw.: s. niht; E.: s. niht; L.: Hh 236
nihteald, niht-eal-d, ae., Adj.: nhd. gestern geschehen (Adj.); E.: s. niht (1), eal-d; L.: Hall/Meritt 250a
nihtegæle, niht-e-gæl-e, ae., sw. F. (n): Vw.: s. niht-e-gal-e
nihtegale, nihtegæle, niht-e-gal-e, niht-e-gæl-e, ae., sw. F. (n): nhd. Nachtigall; ÜG.: lat. acanthis Gl, luscinia Gl, noctua Gl, roscinia Gl; E.: germ. *nahtagalō-, *nahtagalōn, sw. F. (n), Nachtigall; vgl. idg. *nekᵘ̯t-, *nokᵘ̯ts, Sb., Nacht, Pokorny 763; idg. *gʰel-, V., rufen, schreien, Pokorny 428; L.: Hh 123, 236
nihtelic, niht-e-lic, ae., Adj.: Vw.: s. niht-lic
nihterne, niht-ern-e, ae., Adv.: nhd. nächtlich; I.: Lbd. lat. nocturnus; E.: s. nih-t; s. lat. nocturnus, Adj., nächtlich; vgl. lat. nox, F., Nacht; vgl. idg. *nokt-, *nekᵘ̯t, *nokᵘ̯ts, F., Nacht, Abend, Dämmerung, Pokorny 762; L.: Hh 236
nihtes, niht-es, ae., Adv.: nhd. nachts; ÜG.: lat. nocte Gl, (nox); E.: s. niht (1); L.: Hall/Meritt 250a, Lehnert 157b
nihtgėnga, niht-gė-ng-a, ae., sw. M. (n): nhd. Nachtgänger, Kobold; ÜG.: lat. hyaena Gl; E.: s. niht, *gė-ng-a; L.: Hall/Meritt 250a
nihtgėnge, niht-gė-ng-e, ae., sw. F. (n): nhd. „Nachtgängerin“, Hyäne; E.: s. niht, gė-ng-e (2); L.: Hh 127
nihthelm, niht-hel-m, ae., st. M. (a): nhd. „Nachthelm“, Schutz der Nacht, Schatten der Nacht; E.: s. niht (1), hel-m; L.: Hall/Meritt 250a, Lehnert 157b
nihthræfn, niht-hræf-n, ae., st. M. (a): nhd. Nachtrabe; ÜG.: lat. nocticorax Gl, noctua Gl, nycticorax Gl; I.: Lüs. lat.-gr. nocticorax, nycticorax; E.: s. niht, hræf-n; L.: Gneuss Lb Nr. 169
nihthrōc, niht-hrō-c, ae., st. M. (a): nhd. Nachtrabe; ÜG.: lat. nocticorax, nycticorax; I.: Lüt. lat.-gr. nocticorax, nycticorax; E.: s. niht, hrō-c; L.: Gneuss Lb Nr. 169
nihtian, niht-ian, ae., sw. V. (2): nhd. nachten, dunkeln; Hw.: s. niht; E.: germ. *nahtōn, sw. V., Nacht werden; vgl. idg. *nokᵘ̯t-, *nokᵘ̯ts, Sb., Nacht, Pokorny 763; L.: Hh 236
nihtlic, nihtelic, niht-lic, niht-e-lic, ae., Adj.: nhd. nächtlich; ÜG.: lat. nocturnus; E.: s. niht, -līc (3); L.: Hall/Meritt 250a, Lehnert 157b, Obst/Schleburg 318b
nihtsang, niht-sang, ae., st. M. (a): nhd. Komplet, Tagesabschlussgebet; E.: s. niht (1), sang (1); L.: Hall/Meritt 250a, Lehnert 157b
nihtscua, niht-scu-a, ae., sw. M. (n): nhd. Nachtschatten, Glühen der Nacht; E.: s. niht (1), scu-a; L.: Hall/Meritt 250a, Lehnert 157b
nihtslǣp, niht-s-lǣp, ae., st. M. (a): nhd. nächtlicher Schlaf; E.: s. niht (1), s-lǣp; L.: Hall/Meritt 250a
nihtwacu, niht-wac-u, ae., st. F. (ō): nhd. Nachtwache; E.: s. niht (1), wac-u; L.: Hall/Meritt 250a, Lehnert 157b
nihtweard, niht-wear-d, ae., st. M. (a): nhd. Nachtwächter; E.: s. niht (1), wear-d (1); L.: Hall/Meritt 250a
nihtweorc, niht-weorc, ae., st. N. (a): nhd. nächtliche Tat; E.: s. niht (1), weorc; L.: Hall/Meritt 250a
niic*, ni-ic*, ae., Adv.: Vw.: s. n-ic
*-nima?, *-nim-a?, ae., sw. M. (n): nhd. Nehmer; Vw.: s. níe-d-; Hw.: s. nim-an; vgl. afries. *nama (2); E.: germ. *nemō-, *nemōn, *nema-, *neman, sw. M. (n), Nehmer; s. idg. *nem- (1), V., zuteilen, nehmen, anordnen, rechnen, zählen, Pokorny 763; L.: Hh 236
niman, neoman, nioman, nyman, nim-an, neom-an, niom-an, nym-an, ae., st. V. (4): nhd. nehmen, annehmen, aufnehmen, entgegennehmen, empfangen, unternehmen, bekommen, halten, ergreifen, fangen, tragen, bringen, gehen, enthalten, dulden, geben, umfassen, heiraten; ÜG.: lat. accipere Gl, assumere Gl, auferre Gl, capere Gl, continere Gl, (detinere), diripere Gl, excidere, excipere, ferre Gl, haurire Gl, occupare Gl, rapere Gl, retinere Gl, sumere Gl, suscipere Gl, tenere Gl, tollere Gl, trahere Gl, vastare, vellere Gl; Vw.: s. ā-, be-, dǣ-l-, for-e-, for-, fra-m-ge-, fra-m-, ge-be-, ge-, of-ge-, of-, on-, tō̆-ge-, tō̆-, under-, up-; Hw.: vgl. got. niman, an. nema, afries. nima, anfrk. niman, as. niman, ahd. neman; E.: germ. *neman, st. V., nehmen; idg. *nem- (1), V., zuteilen, nehmen, anordnen, rechnen, zählen, Pokorny 763; L.: Hh 236, Hall/Meritt 250a, Lehnert 157b, Obst/Schleburg 318b
nime, nim-e, ae., Sb.: nhd. Weideland; I.: Lw. kelt. nemet?; Hw.: s. nim-an; E.: germ. *nemida, Sb., heiliger Weideplatz, Hain?; s. idg. *nem- (2), V., biegen, Pokorny 764; L.: Hh 236
*nimend, *nim-en-d, ae., Part. Präs. subst., M.: nhd. Nehmer; Vw.: s. dǣ-l-; Hw.: s. nim-an; E.: s. nim-an; L.: Gneuss Lb Nr. 194
*nimendnės, *nim-en-d-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. *nim-en-d-nės-s
*nimendnėss, *nim-en-d-nės-s, *nim-en-d-nės, ae., st. F. (jō): nhd. ...nahme; Vw.: s. dǣ-l-; Hw.: s. nim-an, *nim-e-nis; E.: s. nim-an; L.: Gneuss Lb Nr. 194
*nimenis, *nim-e-nis, ae., st. F. (jō): nhd. ...nahme; Vw.: s. dǣ-l-; Hw.: s. *nim-en-d-nės-s; E.: s. nim-an; L.: Gneuss Lb Nr. 194
niming, nim-ing, ae., st. F. (ō): nhd. Nehmen; ÜG.: lat. vulsio Gl; Vw.: s. níe-d-; E.: s. nim-an; L.: Hall/Meritt 250b
nimþe, n-im-þe, ae., Konj., Präp.: Vw.: s. n-ef-ne
*nimu, *nim-u, ae., F.: nhd. ...nahme; Vw.: s. néa-d-; E.: s. nim-an; L.: Hh 237
*nimung, *nim-ung, ae., st. F. (ō): nhd. ...nahme; Vw.: s. dǣ-l-; Hw.: s. nim-an; E.: s. nim-an; L.: Gneuss Lb Nr. 194
nioman, niom-an, ae., st. V. (6): Vw.: s. nim-an
níosan, nío-s-an, ae., sw. V. (1): nhd. ausfindig machen, besichtigen, besuchen, angreifen, bekümmern; ÜG.: lat. revisere, visitare; Vw.: s. ėf-t-; Hw.: s. néo-s-ian; E.: germ. *neuhsjan, sw. V., wittern, untersuchen; idg. *neuks-, V., wittern, schnüffeln, spüren, Pokorny 768?; vgl. idg. *snēu-?, *neu-?, V., drehen, knüpfen, bewegen, Pokorny 977; L.: Hh 237
nioþer, nio-þer, ae., Adv.: Vw.: s. ni-þer
nioþor, nio-þor, ae., Adv. (Komp.): Vw.: s. ni-þor
niowol, neowol, neol, nihol, nihold, niwel, nywel, nio-w-ol, neo-w-ol, neo-l, ni-h-ol, ni-h-ol-d, ni-w-el, ny-w-el, ae., Adj.: nhd. kopfüber, gebeugt, geneigt, niedergeworfen, tief; ÜG.: lat. infimus Gl, pronus Gl; Vw.: s. -lic, -nės-s; E.: germ. *nīhwela-, *nīhwelaz, *nīhwila-, *nīhwilaz?, Adj., abfallend; s. germ. *hneigwan, st. V., sich neigen; idg. *kneigᵘ̯ʰ-, *kneib-?, V., neigen, sich biegen, Pokorny 608?; vgl. idg. *ken- (1), V., drücken, kneifen, knicken, Pokorny 558; L.: Hh 237, Hall/Meritt 248b, Lehnert 156b
niowollic, neowollic, neollic, nihollic, niwellic, nywellic, nio-w-ol-lic, neo-w-ol-lic, neo-l-lic, ni-h-ol-lic, ni-w-el-lic, ny-w-el-lic, ae., Adj.: nhd. tief, tiefschürfend; Hw.: s. nio-w-ol; E.: s. nio-w-ol, -līc (3); L.: Hall/Meritt 248b
niowolnės, nio-w-ol-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. nio-w-ol-nės-s
niowolnėss, neowolnėss, nio-w-ol-nės-s, nio-w-ol-nės, neo-w-ol-nės-s, neo-w-ol-nės, ae., st. F. (jō): nhd. Tiefe, Abgrund; ÜG.: lat. abyssus Gl; Hw.: s. nio-w-ol; E.: s. nio-w-ol, -nės-s; L.: Hall/Meritt 248b
*nip?, ae., st. N. (a): nhd. „Dunkelheit“; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nīp-an; E.: s. nīp-an; L.: Hh 237, Hall/Meritt 250b, Lehnert 158a
nīpan, nīp-an, ae., st. V. (1): nhd. dunkeln, sich verfinstern; Vw.: s. ge-; E.: germ. *neipan, st. V., dunkeln, sich verfinstern; L.: Hh 237, Hall/Meritt 250b, Lehnert 158a
nis (1), n-is, ni is*, ae., V. (3. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): nhd. ist nicht; Hw.: s. we-s-an; E.: s. ni-, we-s-an; L.: Hh 237
-nis (2), ae., Suff.: Vw.: s. -nės-s
nisi*, ni-si*, ae., Adv.: Vw.: s. ne-se
-niss, -nis-s, ae., Suff.: Vw.: s. -nės-s
nistan, nist-an, ae., sw. V. (1): nhd. nisten; ÜG.: lat. nidificare Gl; Hw.: s. nest (1); E.: s. nest (1); germ. *nestjan (1), *nistjan, sw. V., nisten, Nest bauen; s. idg. *nizdos, Sb., Nest, Pokorny 769, 887; L.: Hh 237
nistig, nestig, nistnig, niwistig, ni-st-ig, ne-st-ig, ni-st-n-ig, ni-wist-ig*, ae., Adj.: nhd. fastend; Hw.: s. nih-st-ig; E.: s. nih-st-ig; L.: Hh 237
nistlan, nist-lan, ae., sw. V.: Vw.: s. nist-l-ian
nistlian, nistlan, nist-l-ian, nist-l-an, ae., sw. V.: nhd. nisten; E.: s. nest (1); L.: Hh 237
nistnig, ni-st-n-ig, ae., Adj.: Vw.: s. ni-st-ig
nīten, nīt-en, ae., st. N. (a): Vw.: s. níet-en
niþ, ni-þ, ae., N.: nhd. Abgrund; E.: s. germ. *niþai, Adv., nieder, unter; vgl. idg. *ni-, *nei-, Präp., Adj., in, nieder; idg. *en- (1), Präp., in, Pokorny 312; L.: Hh 237
nīþ, nī-þ, ae., st. M. (a): nhd. Streit, Feindschaft, Angriff, Krieg, Hass, Übel, Verdruss, Unterdrückung, Kummer, Betrübnis; ÜG.: lat. nequitia Gl; Vw.: s. sear-o-, -ge-téo-n, -wun-d-or; Hw.: vgl. got. neiþ*, an. nīð, afries. nīth, as. nīth*, ahd. nīd; E.: germ. *nīþa-, *nīþaz, st. M. (a), Eifer, Neid, Hass, Feindseligkeit; germ. *nīþa-, *nīþam, st. N. (a), Eifer, Neid, Hass, Feindseligkeit; s. idg. *neid- (1), *h₃nei̯d-, V., schmähen, Pokorny 760; vgl. idg. *ni-, *nei- (3), Präp., Adj., nieder, in, Pokorny 312; idg. *en (1), Präp., in, Pokorny 311; L.: Hh 237, Hall/Meritt 250b, Lehnert 158a
niþan, ni-þan, ae., Adv.: nhd. nieden, unten, von unten; Hw.: s. ni-þer; E.: germ. *niþanō, Adv., von unten; vgl. idg. *ni-, *nei-, Präp., Adj., in, nieder; idg. *en- (1), Präp., in, Pokorny 312; L.: Hh 237
nīþan, nī-þ-an, ae., sw. V.: nhd. hassen; Hw.: s. nī-þ; E.: s. nī-þ; L.: Hh 237
niþemest, ni-þe-mest, ae., Adj.: nhd. niederste, unterste; Hw.: s. ni-þer-a; E.: s. ni-þer; L.: Hh 237
niþer, neþer, neoþer, nioþer, nyþer, ni-þer, ne-þer, neo-þer, nio-þer, ny-þer, ae., Adv.: nhd. unten; Vw.: s. -ā-sėt-t-an, -feal-l-an, -ge-feal-l-an, -heal-d, *-lėcg-an, -lėcg-ung, -lic, -nės-s, -sėt-t-an, -wear-d; Hw.: vgl. an. niðr (2), afries. nither, anfrk. nither, as. nithar, ahd. nidar; E.: germ. *niþra, Adv., nieder; s. idg. *ni-, *nei- (3), Präp., Adj., in, nieder, Pokorny 312; idg. *en (1), Präp., in, Pokorny 311; L.: Hh 237, Hall/Meritt 250b, Lehnert 158a
niþera, neoþera, ni-þer-a, neo-þer-a, ae., Adj.: nhd. niedrigere; ÜG.: lat. (bimatus) Gl; E.: s. ni-þer; Hw.: vgl. afries. nithera, as. nithiro*, ahd. nidari*; L.: Hh 237, Hall/Meritt 250b, Lehnert 158a
niþerāsėttan, niþ-er-ā-sėt-t-an, ae., sw. V. (1): nhd. absetzen, niedersetzen, stürzen; ÜG.: lat. deponere; Hw.: s. niþ-er-sėt-t-an; I.: Lüt. lat. deponere; E.: s. ni-þer, ā- (1), sėt-t-an; L.: Gneuss Lb Nr. 238
niþerfeallan, niþ-er-feal-l-an, ae., st. V. (7), red. V. (2): nhd. niederfallen, fallen; ÜG.: lat. cadere; E.: s. ni-þer, feal-l-an; L.: Gneuss E 21
niþergefeallan, niþ-er-ge-feal-l-an, ae., st. V. (7), red. V. (2): nhd. hinfallen, niederfallen; ÜG.: lat. procidere Gl; E.: s. ni-þer, ge-, feal-l-an
niþerheald, ni-þer-heal-d, ae., Adj.: nhd. abwärts geneigt, abschüssig; E.: s. ni-þer, heal-d (3); L.: Hall/Meritt 251a
niþerian, neþerian, nyþerian, ni-þer-ian, ne-þer-ian, ny-þer-ian, ae., sw. V. (2): nhd. niederdrücken, bedrücken, anklagen, verurteilen; ÜG.: lat. accusare Gl, condemnare Gl, contemnere Gl; Vw.: s. ge-; Hw.: vgl. an. niðra, afries. *nitheria, anfrk. *nitheren, ahd. nidaren* (1); E.: s. ni-þer; L.: Hh 237, Hall/Meritt 251a, Lehnert 158a
*niþerlėcgan, *ni-þer-lėcg-an, ae., sw. V. (1): nhd. niederlegen; Hw.: vgl. ni-þer-lėcg-ung; E.: s. ni-þer, lėcg-an
niþerlėcgung, ni-þer-lėcg-ung, ae., st. F. (ō): nhd. Niederlegen; E.: s. *ni-þer-lėcg-an; L.: Hall/Meritt 251a
niþerlic, ni-þer-lic, ae., Adj.: nhd. niedrig, untergeordnet; ÜG.: lat. imus Gl, infer, infimus Gl; I.: Lbd. lat. infer; E.: s. ni-þer, -līc (3); L.: Gneuss Lb Nr. 84, Hall/Meritt 251a
niþernės, ni-þer-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. ni-þer-nės-s
niþernėss, ni-þer-nės-s, ni-þer-nės, ae., st. F. (jō): nhd. Tiefe, Grund; ÜG.: lat. imus; E.: s. ni-þer, -nės-s; L.: Hall/Meritt 251a
niþersėttan, ni-þer-sėt-t-an, ae., sw. V. (1): nhd. „niedersetzen“, absetzen, stürzen; ÜG.: lat. deponere; Hw.: s. ni-þer-ā-sėt-t-an; I.: Lüs. lat. deponere; E.: s. ni-þer, sėt-t-an; L.: Gneuss Lb Nr. 238
niþerung, ni-þer-ung, ae., st. F. (ō): nhd. Beleidigung, Demütigung, Schmähung, Verfluchung; ÜG.: lat. (calcare) Gl, damnatio Gl; Vw.: s. ge-; E.: s. ni-þer-ian; L.: Hall/Meritt 251a
niþerweard, ni-þer-wear-d, ae., Adj.: nhd. niederwärts, unten; ÜG.: lat. deorsum Gl; E.: s. ni-þer, -wear-d (3); L.: Hall/Meritt 251a, Lehnert 158a
niþeweard, ni-þ-e-wear-d, ae., Adj.: Vw.: s. neo-þ-an-wear-d
nīþgetéon, nī-þ-ge-téo-n, ae., st. N. (a): nhd. Angriff; E.: s. nī-þ, ge-, *téo-n (1); L.: Hh 345
nīþig, nī-þ-ig, ae., Adj.: nhd. neidig, böswillig, boshaft; Hw.: vgl. afries. *nīthich, ahd. nīdīg*; E.: s. nī-þ; L.: Hall/Meritt 251
nīþing, nī-þ-ing, ae., st. M. (a): nhd. „Neiding“, Verbrecher, Friedloser; Hw.: s. ais. nīþing-r; E.: s. nī-þ-an; L.: Hh 237
*nīþla, *nī-þ-l-a, ae., sw. M. (n): nhd. Feindschaft?; Vw.: s. ge-; Hw.: s. nī-þ; E.: s. nī-þ; L.: Hh 237
niþor, nioþor, ni-þor, nio-þor, ae., Adv. (Komp.): nhd. tiefer; ÜG.: lat. infer, (inferior) Gl; E.: s. ni-þer; L.: Hh 237, Lehnert 158a
niþþas, ni-þ-þ-as, ae., st. M. (a) Pl.: nhd. Männer; E.: germ. *neþja-, *neþjaz, st. M. (a), Abkömmling, Vetter; vgl. idg. *en- (1), Präp., in, Pokorny 311; L.: Hh 237, Hall/Meritt 251b, Lehnert 158a
nīþwundor, nī-þ-wun-d-or, ae., st. N. (a): nhd. schreckliches Wunder; E.: s. nī-þ, wun-d-or; L.: Hall/Meritt 251b, Lehnert 158b
niwǣrende*, ni-wǣ-r-en-d-e*, ae., Adj.: Vw.: s. n-ǣ-r-en-d-e
niwast*, ni-wa-s-t*, ae., V. (2. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): Vw.: s. n-ā-s-t
niwāt*, ni-wā-t*, ae., V. (1. Pers. Sg. Präs. Akt. Ind.): Vw.: s. n-ā-t
niwāthwā*, ni-wā-t-hwā*, ae., Adj., Pron.: Vw.: s. n-ā-t-hwā
nīwcumen (1), nī-w-cu-m-en, ae., Part. Prät., Adj.: Vw.: s. níe-w-cu-m-en (1)
nīwcumen (2), nī-w-cu-m-en, ae., Part. Prät. subst., M.: Vw.: s. níe-w-cu-m-en (1)
nīwe, nī-w-e, ae., Adj. (ja): Vw.: s. níe-w-e
niwel, ni-w-el, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol
niweséada, ni-w-e-séa-d-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. ni-w-e-séo-t-a
niweséota, niweseada, ni-w-e-séo-t-a, ni-w-e-sea-d-a, ae., sw. M. (n): nhd. Weichen (F.) (1); ÜG.: lat. ile Gl; Hw.: s. nio-w-ol, nū-séo-þ-a; E.: s. nio-w-ol, *séo-þ-a; L.: Hh 237
nīwian, nī-w-ian, ae., sw. V. (2): Vw.: s. níe-w-ian
niwillan*, ni-wi-l-l-an*, ae., anom. V.: Vw.: s. n-y-l-l-an
niwisse*, ni-wi-s-s-e*, ae., V. (1. Pers., 3. Pers. Sg. Prät. Akt. Ind.): Vw.: s. n-y-s-s-e
niwiste*, ni-wi-s-t-e*, ae., V. (1. Pers., 3. Pers. Sg. Prät. Akt. Ind.): Vw.: s. n-y-s-t-e
niwistig*, ni-wi-st-ig*, ae., Adj.: Vw.: s. ni-st-ig
nīwlic, nī-w-lic, ae., Adj.: Vw.: s. níe-w-lic
nīwlīce, nī-w-līc-e, ae., Adv.: Vw.: s. níe-w-līc-e
nīwnės, nī-w-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. níe-w-nės-s
nīwnėss, nī-w-nės-s, ae., st. F. (jō): Vw.: s. níe-w-nės-s
niwollic, ni-w-ol-lic, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol-lic
nīwunga, nī-w-ung-a, ae., Adv.: nhd. neu; ÜG.: lat. denus Gl; E.: s. nī- (2); L.: Hall/Meritt 251b
nixtnig, nix-t-n-ig, ae., Adj.: Vw.: s. nih-st-ig
nō, n-ō, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā
noctern, noct-ern, ae., st. M. (a): nhd. Nachtoffizium des Breviers; I.: z. T. Lw. lat. nocturnus; E.: s. lat. nocturnus, Adj., nächtlich; vgl. lat. nox, F., Nacht; vgl. idg. *nokt-, *nekᵘ̯t, *nokᵘ̯ts, F., Nacht, Abend, Dämmerung, Pokorny 762; L.: Hh 237
nœ̄þan, nēþan, nœ̄þ-an, nēþ-an, ae., sw. V. (1): nhd. wagen; Vw.: s. ge-; Hw.: vgl. got. *nanþjan, an. nenna, as. nāthian, ahd. nenden*, afries. nētha; E.: germ. *nanþjan, sw. V., wagen, Mut haben, sich erkühnen; idg. *nant-?, V., wagen, erkühnen, sich erkühnen, Pokorny 755?; L.: Hh 238, Hall/Meritt 249a, Lehnert 157a
*nōg, *nōh, ae., Adj., Adv.: Vw.: s. ge-; L.: Hh 238
*nōh, ae., Adj.: Vw.: s. *nōg
nōhwæþer, n-ō-hwæ-þer, ae., Pron., Adv.: Vw.: s. n-ā-hwæ-þer
nolde, ni wolde, n-o-l-d-e, ni wo-l-d-e*, ae., V. (1. Pers., 3. Pers. Sg. Prät. Akt. Ind.): nhd. wollte nicht; Hw.: s. wi-l-l-an; E.: s. ni-, wi-l-l-an; L.: Hh 238
noma, nom-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. nam-a
nōn, ae., F., M.: nhd. Non, neunte Gebetsstunde; ÜG.: lat. nonus Gl; Hw.: vgl. an. nōn, nōna, as. nōna*, ahd. nōna*; I.: Lw. lat. nōna; E.: s. lat. nōna, F., Non; lat. nōnus, Num. Ord., neunte; idg. *neu̯eno-, Num. Ord., neunte, Pokorny 319; L.: Hh 238
nonn, ae., st. M. (a): nhd. Mönch; Hw.: s. nun-n-e; I.: Lw. lat. nonnus; E.: s. lat. nonnus, M., Mönch; vgl. idg. *nana, *nena, F., Mutter (F.) (1), Tante, Amme, Pokorny 754; L.: Hh 238
nonne, non-n-e, ae., sw. F. (n): Vw.: s. nun-n-e
*nora, *no-r-a, ae., F.: Vw.: s. ang-; Hw.: s. *ne-r-e; E.: s. *ne-r-e; L.: Hh 238
norþ (1), nor-þ, ae., Adj.: nhd. nördlich; ÜG.: lat. Boreas; Vw.: s. -dǣ-l, -fol-c, -gār-sėcg, -heal-d, -heal-f, -hėr-e, -lan-d, -l-an-e, -léod-e, -lic, -man-n, -me-st, -rih-t-e, -sǣ, -wear-d, -wi-nd; Hw.: vgl. an. norðr (2), afries. north (2); E.: germ. *nurþa-, *nurþaz, *nurþra-, *nurþraz, Adj., nördlich; s. idg. *ner- (2), Adv., unten, Pokorny 765; L.: Hh 238
norþ (2), nor-þ, ae., Adv.: nhd. nordwärts; E.: nor-þ (1); L.: Hh 238, Hall/Meritt 252a, Lehnert 158b
norþan, nor-þ-an, ae., Adv.: nhd. von Norden; ÜG.: lat. aquila Gl; Vw.: s. be-, éas-t-an-, -we-s-t-an, *-wi-nd; E.: s. nor-þ (1); L.: Hh 238, Hall/Meritt 252a, Lehnert 159a; R.: be nor-þ-an, ae., Adv.: nhd. nördlich von; L.: Lehnert 159a
norþanwestan, nor-þ-an-we-s-t-an, ae., Adv.: nhd. von Nordwesten; ÜG.: lat. circius Gl; E.: s. nor-þ-an, we-s-t-an; L.: Hall/Meritt 452a
*norþanwind, *nor-þ-an-wi-nd, ae., st. M. (a): nhd. Nordwind; Vw.: s. rih-t-; E.: s. nor-þ-an, wi-nd (1); L.: Hall/Meritt 282b, Lehnert 172a
norþdǣl, nor-þ-dǣ-l, ae., st. M. (i): nhd. nördlicher Teil, nördliches Viertel, Norden; ÜG.: lat. aquilo Gl, pars, plaga (F.) (1), septemtrio; E.: s. nor-þ (1), dǣ-l; L.: Hall/Meritt 252a, Lehnert 159a
norþerne, nor-þ-ern-e, ae., Adj. (ja): nhd. nördlich; E.: s. nor-þ (1); L.: Hh 238, Hall/Meritt 252a, Lehnert 159a
norþerra, nor-þ-er-r-a, ae., Adj. (Komp.): nhd. nördlichere; E.: s. nor-þ (1); L.: Hh 238
norþfolc, nor-þ-fol-c, ae., st. N. (a): nhd. nördliches Volk, Leute aus Norfolk; ÜG.: lat. populus (M.), septemtrio; E.: s. nor-þ, fol-c; L.: Hall/Meritt 252a
norþgārsėcg, nor-þ-gār-sėcg, ae., st. M. (ja): nhd. Meer; ÜG.: lat. oceanus; E.: s. nor-þ (1), gān-ian?, sėcg (3)
norþheald, nor-þ-heal-d, ae., Adj.: nhd. nordwärts gerichtet, nordwärts geneigt; Hw.: vgl. afries. northhald; E.: s. nor-þ (1), heal-d (3); L.: Hall/Meritt 252a
norþhealf, nor-þ-heal-f, ae., st. F. (ō), st. M. (a)?: nhd. Nordseite, Norden; E.: s. nor-þ (1), heal-f (2); L.: Hall/Meritt 252a
norþhėre, nor-þ-hėr-e, ae., st. M. (ja): nhd. Armee aus dem Norden; E.: s. nor-þ (1), hėr-e (1); L.: Hall/Meritt 252a
norþland, nor-þ-lan-d, ae., st. N. (a): nhd. nördliches Land, nördliche Küste; E.: s. nor-þ, lan-d; L.: Hall/Meritt 252a
norþlane, norþlanu, nor-þ-l-an-e, nor-þ-l-an-u, ae., st. F.: nhd. nördliche Gasse; E.: s. nor-þ (1), l-an-e; L.: Hall/Meritt 252a
norþlanu, nor-þ-l-an-u, ae., st. F.: Vw.: s. nor-þ-l-an-e
norþléode, nor-þ-léod-e, ae., M. Pl.: nhd. „Nordleute“, Angeln (M. Pl.); Hw.: vgl. afries. northliōde, ahd. nordliut*; E.: s. nor-þ, *léod-e; L.: Hall/Meritt 252a
norþlic, nor-þ-lic, ae., Adj.: nhd. nördlich; E.: s. nor-þ (1), -līc (3); L.: Hall/Meritt 252a
Norþman, Nor-þ-man, ae., M. (kons.): Vw.: s. Nor-þ-man-n
Norþmann, Nor-þ-man-n, Nor-þ-man, ae., M. (kons.): nhd. „Nordmann“, Skandinavier; Hw.: vgl. an. norðmaðr, afries. northmann, lat.-ahd. northmannus, ahd. nordman; E.: s. nor-þ (1), man-n; L.: Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
norþmest, nor-þ-me-st, ae., Adv. (Superl.): nhd. nördlichste; E.: s. nor-þ (1), me-st; L.: Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
norþrihte, norþryhte, nor-þ-rih-t-e, nor-þ-ryh-t-e, ae., Adv.: nhd. nordwärts gerichtet; E.: s. nor-þ (1), *rih-t-e (2); L.: Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
norþryhte, nor-þ-ryh-t-e, ae., Adv.: Vw.: s. nor-þ-rih-t-e
norþsǣ, nor-þ-sǣ, ae., st. M. (i), st. F. (i): nhd. nördliches Meer, nördliche See, Bristolkanal, Baltisches Meer, Nordsee; E.: s. nor-þ (1), sǣ; L.: Hall/Meritt 252b
norþweard, nor-þ-wear-d, ae., Adj.: nhd. nordwärts; E.: s. nor-þ (1), -wear-d (3); L.: Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
norþweardes, nor-þ-wear-d-es, ae., Adv.: nhd. nordwärts, nach Norden; E.: s. nor-þ-wear-d; L.: Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
norþwestgemǣre, nor-þ-we-s-t-ge-mǣ-r-e, ae., st. N. (ja): nhd. Nordwestgrenze; E.: s. nor-þ (1), we-s-t (1), ge-mǣ-r-e; L.: Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
norþwind, nor-þ-wi-nd, ae., st. M. (a): nhd. Nordwind; Vw.: s. we-s-t-; E.: s. nor-þ, wi-nd (1); L.: Hall/Meritt 252b
nose, no-s-e, ae., sw. F. (n): nhd. Nase; E.: s. no-s-u; L.: Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
nōse, nō-s-e, ae., sw. F. (n): nhd. Vorgebirge; E.: s. germ. *nasja-, *nasjam, st. N. (a), Vorgebirge; idg. *nas-, *h₂n̥h₁os-, Sb., Nasenloch, Nase, Pokorny 755; vgl. idg. *anə-, *an- (3), *h₂enh₁-, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; L.: Hh 238, Hall/Meritt 252b
nostle, no-s-t-l-e, ae., sw. F. (n): nhd. Band (N.); ÜG.: lat. (odon)? Gl; Hw.: vgl. afries. nēstla, as. nestila, ahd. nestila; E.: germ. *nustō, st. F. (ō), Verknüpfung; s. germ. *nest-, sw. V., knüpfen; vgl. idg. *ned- (1), V., drehen, knoten, knüpfen, Pokorny 758; L.: Hh 238
nosþirl, nosþyrl, no-s-þir-l, no-s-þyr-l, ae., N.: nhd. Nüster; Hw.: vgl. afries. noster; E.: s. germ. *nustri-, *nustriz, st. F. (i), Nüster; idg. *nas-, *h₂n̥h₁os-, Sb., Nasenloch, Nase, Pokorny 755; vgl. idg. *anə-, *an- (3), *h₂enh₁-, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; L.: Hall/Meritt 152b
nosþyrl, no-s-þyr-l, ae., N.: Vw.: s. no-s-þir-l
nosu, no-s-u, ae., st. F. (ō): nhd. Nase; Hw.: s. no-s-e; vgl. an. nǫs, afries. nose, as. *nasa?, ahd. nasa; E.: germ. *nasō, st. F. (ō), Nase; s. germ. *nus, F., Nase; idg. *nas-, *h₂n̥h₁os-, Sb., Nasenloch, Nase, Pokorny 755; vgl. idg. *anə-, *an- (3), *h₂enh₁-, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; L.: Hh 238, Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
nōt, nō-t, ae., st. M. (a): nhd. Note, Zeichen; Hw.: vgl. an. nōti, as. nota*, ahd. nōta*; I.: Lw. lat. nota; E.: s. lat. nota, F., Zeichen, Kennzeichen, Merkmal; vgl. idg. *g̑nōtós, *g̑n̥tós, *g̑n̥h₃tós, Adj., bekannt, Pokorny 377; idg. *g̑en- (2), *g̑enə-, *g̑nē-, *g̑nō-, *g̑enh₃-, *g̑neh₃-, *g̑noh₃-, *g̑n̥h₃-, V., erkennen, kennen, Pokorny 376; L.: Hh 238
*note, *not-e, ae., Adj.: nhd. nütz; Vw.: s. ǣ-; Hw.: s. not-u; E.: germ. *nuti-, *nutiz, westgerm. *nutja-, *nutjaz, Adj., nützlich, nütze, brauchbar; s. idg. *neud-, V., greifen, ergreifen, nutzen, Pokorny 759?; L.: Hh 238
nōtere, nō-t-ere, ae., st. M. (ja): nhd. Notar, Schreiber; Hw.: vgl. ahd. notāri; I.: Lw. lat. notārius; E.: s. lat. notārius, M., Schreiber; vgl. lat. nota, F., Zeichen, Kennzeichen, Merkmal; vgl. idg. *g̑nōtós, *g̑n̥tós, *g̑n̥h₃tós, Adj., bekannt, Pokorny 377; idg. *g̑en- (2), *g̑enə-, *g̑nē-, *g̑nō-, *g̑enh₃-, *g̑neh₃-, *g̑noh₃-, *g̑n̥h₃-, V., erkennen, kennen, Pokorny 376; L.: Hh 238
nōteþæshwōn, nō-te-þæ-s-hwōn, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā-te-s-hwōn
notian, not-ian, ae., sw. V. (2): nhd. genießen, gebrauchen, erledigen; Vw.: s. for-e-ge-, ge-; Hw.: s. not-u; vgl. an. neyta, afries. nêta; E.: germ. *nautjan, sw. V., nutzen, benutzen; s. idg. *neud-, V., greifen, ergreifen, nutzen, Pokorny 759?; L.: Hh 238, Obst/Schleburg 318b
nōtian, nōt-ian, ae., sw. V.: nhd. notieren, bezeichnen; Hw.: s. nōt; E.: s. nōt; L.: Hh 238
notu, not-u, ae., st. F. (ō): nhd. Gebrauch, Genuss, Nutzen, Beschäftigung; E.: germ. *nutō, st. F. (ō), Nutzen, Ertrag; germ. *nutjō, st. F. (ō), Nutzen, Ertrag; s. idg. *neud-, V., greifen, ergreifen, nutzen, Pokorny 759?; L.: Hh 238, Hall/Meritt 252b, Lehnert 159a
*nō̆þ (3), ae., M.: Vw.: s. fō-st-or-; E.: ?; L.: Hh 113
nōþ (1), ae., st. F. (ō)?: nhd. Kühnheit, Mut, Beute (F.) (1); E.: germ. *nanþa-, *nanþaz, st. M. (a), Mut, Kühnheit; s. idg. *nant-?, V., wagen, sich erkühnen, Pokorny 755?; L.: Hh 238
*nōþ (2), ae., Adj.: nhd. kühn; Q.: PN; E.: germ. *nanþa-, *nanþaz, Adj., mutig, wagemutig, kühn; s. idg. *nant-?, V., wagen, sich erkühnen, Pokorny 755?; L.: Hh 238
nōþer, n-ō-þer, ae., Pron., Adv.: Vw.: s. n-ā-hwæ-þer
november, novem-ber, ae., M.: nhd. November; ÜG.: lat. november; Hw.: vgl. got. naubaimbair, as. november*; I.: Lw. lat. November; E.: s. lat. November, M., November; vgl. lat. novem, Num. Kard., neun; idg. *eneu̯en, *neu̯n̥, *enu̯n̥, *h₁néu̯n̥-, Num. Kard., neun, Pokorny 318; L.: Hh 238
nōwend, nōw-en-d, ae., Part. Präs. subst., M.: nhd. Schiffer; E.: s. germ. *nawe, Sb., Naue, Lastboot, Schiff; L.: Hh 238
nōwer, n-ō-wer, ae., Adv.: Vw.: s. n-ā-hwǣr
nōwþer, n-ō-w-þer, ae., Pron., Adv.: Vw.: s. n-ā-hwæ-þer
nū (1), ae., Adv.: nhd. nun, jetzt, soeben; ÜG.: lat. adhuc Gl, iam Gl, modo Gl, nunc Gl, quam Gl; Vw.: s. -hwa-n-n-e; Hw.: vgl. got. nū, an. nū, anfrk. nū, as. nū, ahd. nū, afries. nū; E.: germ. *nū, Adv., nun, jetzt, Kluge s. u. nun; idg. *nū̆-, Adv., nun, jetzt, Pokorny 770; L.: Hh 239
nū (2), ae., Konj.: nhd. da, weil, als (Konj.), insofern; E.: germ. *nū, Adv., nun, jetzt, Kluge s. u. nun; idg. *nū̆-, Adv., nun, jetzt, Pokorny 770; L.: Hh 239
*nugan, *nug-an, ae., Prät.-Präs.: Vw.: s. be-, ge-; E.: s. ge-nug-an; L.: Hh 239
nūhwænne, nū-hwæ-n-n-e, ae., Adv.: Vw.: s. nā-hwa-n-n-e
nūhwanne, nūhwænne, nū-hwa-n-n-e, nū-hwæ-n-n-e, ae., Adv.: nhd. gerade jetzt, solange als, bis; E.: s. nū (1), hwa-n-n-e; L.: Hh 180
*numa, *num-a, ae., sw. M. (n): nhd. Nehmer; Vw.: s. ierf-e-; Hw.: s. nim-an; E.: germ. *numō-, *numōn, *numa-, *numan, sw. M. (n), Nehmer; s. idg. *nem- (1), V., zuteilen, nehmen, anordnen, rechnen, zählen, Pokorny 763; L.: Hh 239
numen, num-en, ae., Sb.: nhd. Rupfen; ÜG.: lat. vulsio Gl; E.: s. nim-an; L.: Hall/Meritt 253a
*numenis, *num-e-nis, ae., st. F. (jō): nhd. ...nahme; Vw.: s. dǣ-l-; Hw.: s. *num-ul-nės-s; E.: s. nim-an; L.: Gneuss Lb Nr. 194
numol, num-ol, ae., Adj.: Vw.: s. num-ul
numul, numol, num-ul, num-ol, ae., Adj.: nhd. fassend, geräumig, schnell auffassend, zufassend, beißend; Vw.: s. scear-p-, tear-t-; Hw.: s. nim-an; E.: germ. *numula-, *numulaz, Adj., fassend; s. idg. *nem- (1), V., zuteilen, rechnen, nehmen, anordnen, zählen, Pokorny 763; L.: Hh 239
*numulnės, *num-ul-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. *num-ul-nės-s
*numulnėss, *num-ul-nės-s, *num-ul-nės, ae., st. F. (jō): nhd. ...nahme; Vw.: s. dǣ-l; Hw.: s. num-ul; E.: s. nim-an; L.: Gneuss Lb Nr. 194
nūn, nū-n, ae., Adv.: Vw.: s. nū-na
nūna, nūnu, nū-na, *nū-nu, nū-n, ae., Adv.: nhd. nun; E.: s. nū; L.: Hh 239, Hall/Meritt 253a, Lehnert 159b
nunne, nonne, nun-n-e, non-n-e, ae., sw. F. (n): nhd. Nonne; ÜG.: lat. femina, virgo, (sanctimonialis); Hw.: s. non-n; vgl. an. nunna, ahd. nunna; I.: Lw. lat. nonna; E.: s. lat. nonna, F., Nonne; vgl. idg. *nana, *nena, F., Mutter (F.) (1), Tante, Amme, Pokorny 754; L.: Hh 239
*nūnu, *nū-nu, ae., Adv.: Vw.: s. nū-na
nūséoþa, nū-séo-þ-a, ae., sw. M. (n): nhd. „Neusieder“?, Magengrube; Hw.: s. ni-w-e-séo-þ-a; E.: s. ni-w-e-séo-þ-a; L.: Hh 290
nybþe, n-yb-þe, ae., Konj., Präp.: Vw.: s. n-ef-ne
nȳd, nȳ-d, ae., st. F. (i): Vw.: s. níe-d (1)
nȳdan, nȳ-d-an, ae., sw. V. (1): Vw.: s. níe-d-an
nȳde, nȳ-d-e, ae., Adv.: Vw.: s. níe-d-e
nȳdgefēra, nȳ-d-ge-fēr-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. níe-d-ge-fœ̄r-a*
nȳdgefœ̄ra*, nȳ-d-ge-fœ̄r-a*, ae., sw. M. (n): Vw.: s. níe-d-ge-fœ̄r-a*
nȳdgestealla, nȳ-d-ge-steal-l-a, ae., sw. M. (n): Vw.: s. níe-d-ge-steal-l-a
nȳdgield*, nȳ-d-gield*, ae., st. N. (a): Vw.: s. níe-d-gield*
nȳdgild, nȳ-d-gild, ae., st. N. (a): Vw.: s. níe-d-gield*
nȳdgyld, nȳ-d-gyld, ae., st. N. (a): Vw.: s. níe-d-gield*
nȳdmǣg, nȳ-d-mǣg, ae., st. M. (a): Vw.: s. níe-d-mǣg*
nȳdmāge, nȳ-d-māg-e, ae., st. F. (n): Vw.: s. níe-d-māg-e*
nȳdnima, nēdnima, nȳ-d-nim-a, nē-d-nim-a, ae., sw. M. (n): nhd. „Gewaltnehmer“, Vergewaltiger; E.: s. níe-d (1), *-nim-a; L.: Hall/Meritt 253
nygon, ae., Num. Kard.: Vw.: s. nigun
nȳhst, nȳ-h-st, ae., Adj.: Vw.: s. níe-h-st
*nyht, niht, *nyh-t, *nih-t, ae., st. F. (i)?, st. N. (i): nhd. Genüge?; Vw.: s. ge-; Hw.: s. *nug-an; E.: germ. *nuhti-, *nuhtiz, st. F. (i), Genüge, Fülle; s. idg. *enek̑-, *nek̑-, *enk̑-, *n̥k̑-, *h₁nek̑-, V., reichen, erreichen, nähern, erlangen, Pokorny 316; L.: Hh 239, Hall/Meritt 253b, Lehnert 157b
nyhtsum, nyh-t-sum, ae., Adj.: nhd. reichlich vorhanden seiend; Vw.: s. ge-; E.: s. *nyh-t, sum; L.: Hall/Meritt 253b
nyllan, niwillan, n-y-l-l-an, ni-wi-l-l-an*, ae., anom. V.: nhd. nicht wollen (V.); E.: s. ni-, wi-l-l-an; L.: Hh 239
nyman, nym-an, ae., st. V. (6): Vw.: s. nim-an
*nyme, *nym-e, ae., st. M. (i): nhd. ...nahme; Vw.: s. for-e-; Hw.: s. nim-an; E.: s. nim-an; L.: Hh 239
nymne, n-ym-ne, ae., Konj., Präp.: Vw.: s. n-ef-ne
nymþe, n-ym-þe, ae., Konj., Präp.: Vw.: s. n-ef-ne
nypel, nyp-el, ae., st. M. (a?): nhd. Rüssel; E.: s. germ. *nabja-, *nabjam, st. N. (a), Schnabel, Nase; L.: Hh 239
nyrþra, nyr-þ-r-a, ae., Adj. (Komp.): nhd. nördlichere; Hw.: s. nor-þ (1), nor-þ (2); E.: s. nor-þ (1); L.: Hh 239
-nys, ae., Suff.: Vw.: s. -nės-s
-nyss, -nys-s, ae., Suff.: Vw.: s. -nės-s
nysse, ni wisse, n-y-s-s-e, ni wi-s-s-e*, ae., V. (1. Pers., 3. Pers. Sg. Prät. Akt. Ind.): nhd. wusste nicht; Hw.: s. n-y-t-an; W.: s. ni-, wi-t-an; L.: Hh 239
nyste, ni wiste, n-y-s-t-e, ni wi-s-t-e*, ae., V. (1. Pers., 3. Pers. Sg. Prät. Akt. Ind.): nhd. wusste nicht; Hw.: s. n-y-t-an; E.: s. ni-, wi-t-an; L.: Hh 239
nyt, ae., st. F. (jō): Vw.: s. nyt-t (1)
nytan, ni witan, n-y-t-an, ni wi-t-an*, ae., V.: nhd. nicht wissen; ÜG.: lat. nescire Gl; E.: s. ni-, wi-t-an; L.: Hh 239
nyten, n-y-t-en, ae., Adj.: nhd. unwissend; E.: s. n-y-t-an; L.: Hall/Meritt 253b, Obst/Schleburg 319a
nȳten, nȳt-en, ae., st. N. (a): Vw.: s. níet-en
nytende, ni witende, n-y-t-en-d-e, ni wi-t-en-d-e*, ae., Part. Präs., Adv.: nhd. unwissend; Hw.: s. n-y-t-an; E.: s. n-y-t-an; L.: Hh 239
nytlic, nyt-lic, ae., Adj.: nhd. nützlich; ÜG.: lat. utilis; Hw.: vgl. afries. netlik, ahd. nuzlīh; E.: s. not-ian, -līc (3); L.: Hall/Meritt 254a
nytlīce, nyt-līc-e, ae., Adv.: nhd. nützlich; E.: s. nyt-lic; L.: Hall/Meritt 254a
nytnės, nyt-nės, ae., st. F. (jō): Vw.: s. nyt-t-nės-s
nytt (1), nyt-t, ny-t, ae., st. F. (jō): nhd. Nutzen, Vorteil, Pflicht (F.) (1), Amt, Sorge, Aufsicht; ÜG.: lat. expensa Gl, opus Gl, usus; Hw.: s. néot-an; vgl. afries. nette (3); E.: germ. *nutjō, st. F. (ō), Nutzen, Ertrag; s. idg. *neud-?, V., greifen, ergreifen, nutzen, Pokorny 768; L.: Hh 239, Hall/Meritt 254a, Lehnert 160b; R.: tō̆ nyt-t-e, ae., Adv.: nhd. nützlich; L.: Lehnert 160b; R.: æt nyt-t-e, ae., Adv.: nhd. nützlich; L.: Lehnert 160b
nytt (2), nyt-t, ae., Adj.: nhd. nütze, nützlich, wohltätig, hilfreich; ÜG.: lat. utilis; Vw.: s. hū-, un-; Hw.: s. nyt-t (1); vgl. afries. nette (2), *nett, as. nutti*, ahd. nuzzi*; E.: germ. *nuti-, *nutiz, Adj., nüztlich, nütze, brauchbar; westgerm. *nutja-, *nutjaz, Adj., nützlich, nütze, brauchbar; s. idg. *neud-, V., greifen, ergreifen, nutzen, Pokorny 759; L.: Hh 239
nyttian, nyt-t-ian, ae., sw. V. (2): nhd. benützen, benutzen, genießen; E.: germ. *nutōn, sw. V., benutzen, gebrauchen; s. idg. *neud-?, V., greifen, ergreifen, nutzen, nützen, Pokorny 768; L.: Hh 239
nyttnėss, nytnės, nyt-t-nės-s, nyt-nės, ae., st. F. (jō): nhd. Nutzen, Nützlichkeit; ÜG.: lat. utilitas Gl; Vw.: s. un-; E.: s. un-nyt-t (2); L.: Hall/Meritt 254a
nyttol, nyt-t-ol, ae., Adj.: nhd. nützlich; E.: s. nyt-t (2); L.: Hh 239
nyttu, nyt-t-u, ae., F.: nhd. Nutzen; E.: s. nyt-t (1); L.: Hh 239
nytwierþe, nytwyrþe, nyt-wier-þ-e, nyt-wyr-þ-e, ae., Adj. (ja): nhd. nützlich, brauchbar, lohnend; E.: s. nyt-t (1), wier-þ-e (1); L.: Hall/Meritt 254a, Lehnert 160b
nytwyrþe, nyt-wyr-þ-e, ae., Adj. (ja): Vw.: s. nyt-wier-þ-e
nyþer, ny-þer, ae., Adv.: Vw.: s. ni-þer
nyþerian, ny-þer-ian, ae., sw. V. (2): Vw.: s. ni-þer-ian
nywel, ny-w-el, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol
nywollic, ny-w-ol-lic, ae., Adj.: Vw.: s. nio-w-ol-lic